เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก

เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก  

 

ดอกเบี้ย คือ อะไร 

ดอกเบี้ย คือ เงิน ที่ จะ ได้ เพิ่ม ขึ้น ใน ลักษณะ ของ ค่า ตอบแทน ที่ ผู้ ปล่อย กู้ ได้ จาก ผู้ ขอ กู้ นอกเหนือ จาก ใน ส่วน ของ เงินต้น ซึ่ง ดอกเบี้ย จะ มี การ คิด ใน รูป แบบ ร้อย ละ เป็น หลัก เช่น ร้อย ละ 7, ร้อย ละ 10 ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ข้อ ตกลง ที่ ทั้ง 2 ฝ่าย ยินยอม ร่วม กัน ก่อน ทำ สัญญา แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้น จะ ต้อง ไม่ เกิน ที่ กฎหมาย ระบุ ไว้ ซึ่ง อัตรา ดอกเบี้ย อย่าง เป็น ทางการ จะ ถูก กำหนด จาก คณะ กรรม ก ร นโยบาย การเงิน (ก น ง.) ใน การ กำกับ ดูแล ของ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย สำหรับ เงิน กู้ยืม นั้น กฎหมาย ไม่มี การ กำหนด อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ ขั้น ต่ำ แต่ ได้ กำหนด อัตรา ดอกเบี้ย ขั้น สูงสุด ที่ ผู้ ให้ เงินกู้ สามารถ เรียก ได้ ต้อง ไม่ เกิน ร้อย ละ 15 ต่อ ปี หรือ ร้อย ละ 1.25 ต่อ เดือน ถ้า เรียก ดอกเบี้ย เกิน อัตรา ดัง กล่าว ถือว่า ข้อ ตกลง เรื่อง ดอกเบี้ย นั้น เป็นอัน เสีย ไป ทั้งหมด คือ ไม่ ต้อง มี การ ใช้ อก เบี้ย กัน และ ผู้ ให้ กู้ อาจ มี ความ ผิด ทาง อาญา ฐาน เรียก ดอกเบี้ย เกิน อัตรา ด้วย ระวาง โทษจำ คุก ไม่ เกิน 1 ปี หรือ ปรับ ไม่ เกิน 1.000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ ตาม พ.ร.บ. ห้าม เรียก ดอกเบี้ย เกิน อัตรา พ.ศ. 2475

 

เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก มี จริง หรือ ไม่

การ กู้ เงิน จาก สถาบัน การเงิน นั้น อัตรา ดอกเบี้ย ที่ แต่ละ สถาบัน คิด จะ ไม่ แตก ต่าง กัน มาก นัก โดย จะ เป็น ไป ตาม กฎเกณฑ์ ที่ ทาง ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย กำหนด และ เป็น ไป ตาม กลไก การ ตลาด ต่าง กับ การ กู้ เงิน ที่ อยู่ ภายนอก ระบบ ซึ่ง มัก ใช้ เทคนิค การ โฆษณา ที่ หลากหลาย เพื่อ ดึงดูด ความ สนใจ ของ ลูกค้า เช่น เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก กว่า ท้องตลาด อนุมัติ เร็ว รู้ ผล ทันที เป็นต้น ยิ่ง เป็นการ กู้ เ ิ น จาก บุคคลธรรมดา ที่ ไม่ ได้ มี การ ทำ สัญญา เป็น ลายลักษณ์ อักษร ด้วย แล้ว นั้น บาง กรณี อาจ กลาย เป็น เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก หรือ เงินกู้ ที่ ไม่ คิด ดอกเบี้ย เป็น ตัว เงิน แต่ คิด ผล ตอบแทน เป็น อย่าง อื่น ตาม แต่ ตกลง กัน ก็ อาจ เป็น ได้

 

จะ หา เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก ได้ ที่ไหน

อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ แต่ละ ประเภท นั้น จะ แตก ต่าง กัน ออก ไป แต่ หาก พูด ถึง เงินกู้ ส่วน บุคคล (Personal Loan) แล้ว นั้น มี การ จัด อันดับ เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก เอา ไว้ อยู่ บ้าง หลาย สถาบัน การเงิน มี การ เลือก เงินกู้ ส่วน บุคคล บาง ตัว ขึ้น มา เป็น ตัว ชูโรง เช่น สินเชื่อ ส่วน บุคคล เพื่อ นำ ไป ชำระ หนี้สิน เดิม ของ ธนาคาร ธ ก ส. ให้ ดอกเบี้ย ต่ำ ที่ ร้อย ละ 7 หรือ สินเชื่อ ส่วน บุคคล เพื่อ การ ประกันภัย ของ อิ ออ น คิด ดอกเบี้ย ที่ ร้อย ละ 12 เป็นต้น แต่ หาก เป็น ดอกเบี้ย จาก กลุ่ม เงินกู้ นอก ระบบ อาจ โฆษณา ว่า เป็น เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก จริง โดย ใช้ ตัวเลข ต่ำ กว่า นี้ มาก เป็นการ จูงใจ ให้ ผู้ สนใจ ติดต่อ สอบถาม เข้า มา ทั้งนี้ ผู้ กู้ ควร ศึกษา ราย ละเอียด ให้ ถี่ถ้วน ว่า ที่ ระบุ ว่า เป็น เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก นั้น เป็น ดอก เบี ย ราย ปี ราย เดือน หรือ ราย วัน

 

ต้องการ เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก ไม่ใช่ แค่ มอง หา อัตรา เงินกู้ ดอกเบี้ย กูก ๆ อย่าง เดียว

การ จะ กู้ยืม เงิน นั้น นอกเหนือ จาก ตัวเลข อัตรา เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก ที่ เป็น ตัว ชูโรง แล้ว ผู้ ขอ กู้ ต้อง พิจารณา เงื่อนไข อื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น กัน ไม่ ว่า จะ เป็น อัตรา ดอกเบี้ย ใน ระยะ ยาว ข้อกำหนด ใน การ ชำระ คืน เงินกู้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ที่ ต้อง นำ ไป ความ หน้า ความ น่า เชื่อง ของ สถาบัน หรือ บุคคล ที่ ปล่อย เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก นั้น ใหม่ ไป ถึง ประเมิน ความ สามาร ใน การ ชำระ หนี้ ต อด อายุ ของ สัญญา กู้ยืม นั้น ด้วย ทั้งนี้ เพื่อ ไม่ ให้ การ กู้ยืม เงิน ดัง กล่าว กลาย เป็น ภาระ หรือ สร้าง ปัญหา จน กระทบ การ ใช้ ชีวิต ของ ตนเอง และ ครอบครัว

 

(8/26/2560)

 

Tags: ดอกเบี้ย เงินกู้, ดอกเบี้ย พิเศษ, ดอกเบี้ย ต่ำ, เงินกู้ ดอกเบี้ย ถูก

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ

 

 Siirry alkuun