เงินกู้ ดอกเบี้ย ต่ำ

เงินกู้ ดอกเบี้ย ต่ำ คือ อะไร 

คน ส่วน ใหญ่ มัก จะ เข้าใจ ตรงกัน ว่า ดอกเบี้ย คือ เงิน ที่ จะ ได้ เพิ่ม ขึ้น ใน ลักษณะ ของ ค่า ตอบแทน ที่ ผู้ ปล่อย กู้ จะ ได้ จาก ผู้ ขอ กู้ ซึ่ง ใน ทาง กลับ กัน ผู้ ขอ กู้ ก็ จำเป็น จะ ต้อง จ่าย เงิน ใน ส่วน นี้ คืนให้ กับ ผู้ ให้ กู้ นอกเหนือ จาก ใน ส่วน ของ เงินต้น ที่ กู้ มา ด้วย ซึ่ง ค่า ตอบแทน ใน ลักษณะ ของ ดอกเบี้ย จะ มี การ คิด ใน รูป แบบ ร้อย ละ เป็น หลัก เช่น ร้อย ละ 7, ร้อย ละ 10 ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ข้อ ต กล ที่ ทั้ง 2 ฝ่าย ยินยอม ร่วม กัน ก่อน ทำ สัญญา แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้น จะ ต้อง ไม่ เกิน ที่ กฎหมาย ระบุ ไว้ ซึ่ง อัตรา ดอกเบี้ย อย่าง เป็น ทางการ จะ ถูก กำหนด จาก คณะ กรรมการ นโยบาย การเงิน (ก น ง.) ใน การ กำกับ ดูแล ของ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย

 

เงินกู้ ดอกเบี้ย ต่ำ มี จริง หรือ ไม่

สำหรับ เงิน กู้ยืม นั้น กฎหมาย ไม่มี การ กำหนด อัตรา เงินกู้ ดอกเบี้ย ต่ำ แต่ ได้ กำหนด อัตรา ดอกเบี้ย ขั้น สูงสุด ที่ ผู้ ให้ เงินกู้ สามารถ เรียก ได้ ต้อง ไม่ เกิน ร้อย ละ 15 ต่อ ปี หรือ ร้อย ละ 1.25 ต่อ เดือน ถ้า เรียก ดอกเบี้ย เกิน อัตรา ดัง กล่าว ถือว่า ข้อ ตกลง เรื่อง ดอกเบี้ย นั้น เป็นอัน เสีย ไป ทั้งหมด คือ ไม่ ต้อง มี การ ให้ ดอกเบี้ย กัน แรก ผู้ ให้ กู้ อาจ มี ความ ผิด ทาง อาญา ฐาน เรียก ดอกเบี้ย เก 1 ปี หรือ ปรับ ไม่ เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ห้าม เรียก ดอกเบี้ย เกิน อัตรา พ.ศ. 2475

 

ประเภท ใหญ่ ๆ คือ

  1. อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ แบบ คง ที่ (Fixed Rate) หมาย ถึง อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ ที่ ระบุ ชัด เป็น ตัวเลข ไป เลย ว่า เท่า ไหร่ เช่น ร้อย ละ 5, ร้อย ละ 7 ต่อ ปี ซึ่ง มัน จะ คง ที่ เท่า ที่ ระบุ ไป เลย ตลอด อายุ สัญญา เงินกู้ นั้น ๆ พบ มาก ใน เงิน กู้ยืม ระยะ สั้น เช่น เงินกู้ ส่วน บุคคล (Personal Loan) หรือ อาจ กำหนด ว่า เป็น เงินกู้ ดอกเบี้ย ต่ำ ใน ช่วง ระยะ เวลา หนึ่ง จาก นั้น จึง ปรับ เป็น อัตรา ดอกเบี้ย ลอยตัว ซึ่ง พบ ได้ บ่อ เวลา ที่ กู้ เงิน ซื้อ บ้าน (home loan) ซึ่ง เป็นการ กู้ยืม ระยะ ยาว ทั้งนี้ ก็ เพื่อ Fix ค่า ใช้ จ่าย ดอกเบี้ย ให้ ผู้ กู้ ภายใน ระยะ เวลา หนึ่ง แต่ ต่อ มา อาจ ปรับ เปลี่ยน เนื่องจาก อนาคต อัน ไกล เป็น สิ่ง ที่ ยาก ต่อ การ คาด เดา
  2. อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ แบบ ลอยตัว (Floating Rate) หมาย ถึง อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ ที่ ผูก กับ ค่า อ้างอิง ค่า หนึ่ง ซึ่ง มี โอกาส ที่ จะ เปลี่ยนแปลง ไป ได้ ซึ่ง ค่า อ้างอิง ที่ สถาบัน การเงิน ใช้ กัน โดย ทั่วไป คือ MLR MRR และ MOR โดย ปกติ เวลา ที่ สถาบัน การเงิน กำหนด อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ แบบ ลอยตัว ให้ ลูกค้า จะ มี การ +/- ค่า ๆ หนึ่ง ไป กับ ค่า อ้างอิง นั้น ๆ โดย พิจารณา ตาม ระดับ ความ เสี่ยง ของ ลูกค้า

 

ต้องการ เงินกู้ ดอกเบี้ย ต่ำ ไม่ใช่ แค่ มอง หา อัตรา เงินกู้ ดอกเบี้ย ต่ำ ๆ อย่าง เดียว

การ จะ กู้ยืม เงิน ไม่ ว่า จะ เป็น จาก สถาบัน การเงิน ที่ ได้ รับ การ รับรอง จาก ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย หรือ จาก บุคคล หรือ กลุ่ม บุคคล นอก ระบบ ก็ตาม นอกเหนือ จาก ตัวเลข อัตรา เงินกู้ ดอกเบี้ย ต่ำ ที่ เป็น ตัว ชูโรง แล้ว ผู้ ขอ กู้ ต้อง พิจารณา เงื่อนไข อื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น กัน ไม่ ว่า จะ เป็น อัตรา ดอกเบี้ย ใน ระยะ ยาว ข้อกำหนด ใน การ ชำระ คืน เงินกู้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ที่ ต้อง นำ ไป ค้ำประกัน ค า ม น่า เชื่อถือ ของ สถาบัน หรือ บุคคล ที่ ปล่อย เงินกู้ นั้น ๆ รวม ไป ถึง ประเมิน ความ สามารถ ใน การ ชำระ หนี้ ตลอด อายุ ของ สัญญา กู้ยืม นั้น ด้วย ทั้งนี้ เพื่อ ไม่ ให้ การ กู้ยืม เงิน ดัง กล่าว กลาย เป็น ภาระ หรือ สร้าง ปัญหา จน กระทบ การ ใช้ ชีวิต ของ ตนเอง และ ครอบครัว

 

(8/26/2560)

 

Tags: ดอกเบี้ยเงินกู้, ดอกเบี้ยพิเศษ, ดอกเบี้ยเงินกู้, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 Siirry alkuun