สินเชื่อ ข้าราชการ

สินเชื่อ ข้าราชการ : เพื่อ ข้าราชการ ไทย

"สินเชื่อ" นั้น มี อยู่ หลาย แบบ ขึ้น อยู่ กับ ว่า สถาบัน การเงิน ที่ ให้ กู้ สินเชื่อ นั้น ๆ ออกแบบ มา เพื่อ เอื้อ ประโยชน์ ให้ กับ คน กลุ่ม ใด ซึ่ง มี สินเชื่อ ประเภท หนึ่ง ที่ ถูก ออกแบบ มา สำหรับ ข้าราชการ โดย เฉพาะ คือ สินเชื่อ ข้าราชการ ที่ เอื้อ ประโยชน์ แก่ ข้าราชการ ประเทศไทย ได้ พนักงาน จัดเพื่อ ข้า ราช เชื่อา ร แสดง ให้ ถึง ความ เห็น จริงจัง นโยบาย และ ความ ใน ใ ใส่ ของ สถาบัน ทาง การเงิน เหล่า นั้น ที่ ต้องการ ช่วยเหลือ ข้าราชการ ผู้ ซึ่ง ทำ หน้าที่ เป็น บุคลากร ทำงาน หลัก ของ รัฐบาล องค์กร และ หน่วย งาน ต่างๆ ทั่ว ประเทศไทย

 

เนื่องจาก เป็น ที่ เข้าใจ กัน ดี ใน สังคม ไทย ว่า อาชีพ ข้าราชการ นั้น ถือ เป็น อาชีพ ที่ ดี ใน ระยะ ยาว แต่ ใน ระยะ สั้น มี ข้อ จำกัด ซึ่ง หมาย ถึง ราย ได้ ต่อ เดือน ของ ข้าราชการ ที่ ไม่ สูง มาก นัก หาก เทียบ กับ ของ พนักงาน บริษัท เอกชน ดังนั้น สินเชื่อ ข้าราชการ จึง ได้ เกิด ขึ้น เพื่อ เป็น ประโยชน์ ต่อ เจ้าพนักงาน ราชการ ใน การ เสริม สิน คล่อง ทาง การเงิน

 

สินเชื่อ อาจ จะ ดู เป็น ภาระ ที่ ต้อง รับผิดชอบ ใน ระยะ เวลา หนึ่ง คง ไม่มี ใคร อยาก มี มี หนี้สิน แต่ การ ดำรง ชีวิต นั้น ต้อง ยอมรับ ว่า เงิน ถือ เป็น ความ จำเป็น ใน ลำดับ ต้น ๆ ที่ ใน บาง ครั้ง เหตุผล ใน การ กู้ สินเชื่อ ก็ ฟัง ดู มี เหตุผล อาทิ เช่น ต้องการ ที่ อยู่ อาศัย สำหรับ ตัว เอง และ ครอบครัว ,ต้องการ ซื้อ รถ เพื่อ ใช้ ใน ครอบครัว, ใช้ จ่าย ค่า เทอม ของ ลูก,ใช้ จ่าย ใน กา บ ได้ ไข้ จ็ ป่วย ยาม เป็น ต้ น ซึ่ง ด้วย ความ เสถียร ของ ราย ได้ ข้าราชการ ประจำ ที่ และ สม่ำเสมอ หาก มี การ วางแผน ทาง การเงิน อย่าง รอบ ครอบ การ ขอ สินเชื่อ นั้น ย่อม ทำได้ และ ก่อ ให้ เกิด ประโยชน์

 

ปัจจุบัน มี สถาบัน การเงิน ใน ประเทศไทย หลาย แห่ง ที่ ให้ บริการ สินเชื่อ ข้าราชการ

โดย มี ชื่อ เรียก สินเชื่อ แตก ต่าง กัน ดังนี้

  1. กลุ่ม
  2. ธนาคารออมสิน: สินเชื่อ สวัสดิการ
  3. ธนาคาร กรุงเทพ: สินเชื่อ เพื่อ ข้าราชการ และ ลูกจ้าง ประจำ ผู้รับ บำนาญ 
  4. กลุ่ม
  5. ธนาคาร กสิกร ไทย: สินเชื่อ บุคคล เพื่อ ข้าราชการ บำนาญ 
  6. ธนาคาร เพื่อ การ เกษตรและสหกรณ์: สินเชื่อ สวัสดิการ บุ ค ลา ก รา ค รัฐ และ พนักงาน องค์กร
  7. ธนาคาร อาคารสงเคราะห์: เงินกู้ โครงการ สวัสดิการ ไม่มี เงิน ฝาก 
  8. ธนาคาร ธน ชาต: โครงการ เพื่อ สนับสนุน สวัสดิการ ของ สมาชิก กองทุน บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ 
  9. กลุ่ม ไทย
  10. ธนาคาร ซี เอ็ ม บี ไทย: สินเชื่อ บุคคล เอง ก ซ์ ต้า แคช 

 

 สำหรับ คุณสมบัติ เบื้องต้น ที่ ใช้ ประกอบ การ พิจารณา สินเชื่อ คือ ต้อง เป็น ผู้ ที่ ประกอบ อาชีพ ข้าราชการ สัญชาติ ไทย มี ภูมิลำเนา อยู่ ใน ประเทศไทย บาง สถาบัน การเงิน อาจ กำหนด ระยะ เวลา ใน การ เข้า รับ ราชการ และ อาจ จะ ต้อง มี หลักทรัพย์ ใน การ ค้ำประกัน เป็น อสังหาริมทรัพย์ หรือ ตัว บุคคล ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ สัญญา นั้น การ เงิน ให้ลัน เอียด ก่อน ทำ ธุรกรรม ทาง การเงิน 

 ใน ส่วน ของ วงเงิน ที่ นำ มา อนุมัติ สินเชื่อ สำหรับ ข้าราชการ นี้ ส่วน ใหญ่ จะ สูง ถึง 100% ของ หลักทรัพย์ ที่ นำ มา ค้ำประกัน แต่ ทั้งนี้ ต้อง คำนึง ถึง วัตถุประสงค์ ที่ ผู้ ขอ สินเชื่อ ได้ ระบุ ไว้ รวม ทั้ง พิจารณา ความ สามารถ ใน การ ชำระ เงิน คืน ก่อน ที่ ผู้ ขอ สินเชื่อ จะ กำหนด วงเงิน ที่ กู้ยืม เงิน ได้

โดย ส่วน ใหญ่ ของ ระยะ เวลา ผ่อนชำระ ของ สินเชื่อ สำหรับ ข้าราชการ นั้น มัก จะ กำหนด เวลา การ ชำระ เป็น แบบ ระยะ ยาว ที่ ระยะ เวลา สูงสุด ไม่ เกิน 30 ปี ทั้งนี้ ระยะ เวลา อาจ เปลี่ยนแปลง ได้ ขึ้น อยู่ กับ โครงสร้าง สินเชื่อ ของ แต่ละ สถาบัน การเงิน

นับ ได้ ว่า สถาบัน ทาง การเงิน ใน ปัจจุบัน ได้ ให้ ความ สำคัญ กับ ทุก ชนชั้น รวม ทั้ง ข้าราชการ ด้วย ซึ่ง ด้วย สินเชื่อ ทาง การเงิน ที่ สามารถ ตอบ สนอง ให้ เข้า กับ รายรับ ประจำ แบบ ข้าราชการ จะ ทำให้ ข้าราชการ สามารถ ขอ สินเชื่อ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ เสริม สภาพ คล่อง ทาง การเงิน ได้ อย่าง มี ประสิทธิผล

 

(12.26.2560)

 

Tags: เงินกู้ สินเชื่อ ข้าราชการ, เงินกู้ ข้าราชการ, ขอ สินเชื่อ ข้าราชการ

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 Siirry alkuun