ประกัน รถยนต์ คุ้ม ภัย

คุ้มครองปลอดภัยไปกับ ประกันรถยนต์คุ้มภัย

บมจ.ประกันคุ้มภัย อีกหนึ่งสถาบันรับทำประกันภัยที่เป็นทางเลือกของคนไทย ที่ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 และมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 1,000,000 บาท จากนั้นได้มีการทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในเวลาต่อมา โดยข้อมูลทางด้านการเงินของบริษัทประกันคุ้มภัย ได้รับการรายงานอย่างชัดเจน ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของบริษัท ผลการดำเนินงานโดยสุทธิในปี 2557 มียอดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิอยู่ที่ 7,148,267 บาท

 

ประกันรถยนต์คุ้มภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ซึ่งจะมีการคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกายและชีวิต ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถ โดยเบื้องต้น รายละเอียดของการคุ้มครองภาคบังคับ ได้แก่ บริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาทต่อคน และในกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายชดเชยค่าเสียหายและค่าทำศพที่ 35,000 บาทต่อคน

2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการทำประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ขับขี่สามารถทำขึ้นอีกหนึ่งแผน สำหรับรองรับและใช้คุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึั้นได้ในทุกเมื่อ ซึงประกันชนิดนี้จะมีการแบ่งระดับความคุ้มครองเป็น 4 ระดับด้วยกัน ได้ก่ ประกันภัยชั้น 1, ประกันภัยชั้น 2, ประกันภัยชั้น 3 และ ประกันภัยชั้น 4

2.1 ประกันภัยชั้น 1 เป็นประกันภัยที่มีการคุ้มครองที่ดีที่สุดในบรรดาประกันภาคสมัครใจทั้งหมด เพราะกรมธรรม์ชนิดนี้จะมีการคุ้มครองผู้ใช้รถทั้ง 4 กรณี ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก,​ ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอก, ไฟไหม้และการสูญหายของรถ รวมไปถึงความเสียหายต่อรถยนต์ที่ลงทะเบียนเอาประกันภัย ซึ่งวงเงินเอาประกันของประกันภัยชนิดนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท แต่โดยภาพรวมแล้ว ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง จะมีค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันสูงที่สุด เนื่องจากให้การคุ้มครองที่มากกว่า

2.2 ประกันภัยชั้น 2 มีการประกันครอบคลุมรองลงมาจากประกันภัยชั้นแรก โดยจะคุ้มครองทุกกรณีเช่นเดียวกันกับประกันภัยชั้น 1 ยกเว้น ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่ลงทะเบียนเพื่อเอาประกันภัย มีค่าเบี้ยประกันลดลงมาจากประกันภัยชั้น 1

2.3 ประกันภัยชั้น 3 ยังคงเป็นคอนเซปท์เดิมคือ เป็นประกันที่ลดการคุ้มครองลงมาจากประกันภัยชั้น 2 ซึ่งประกันภัยชนิดนี้จะคุ้มครองเพียงแค่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกเท่านั้น ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน, ชีวิต, ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก (คู่กรณี)

2.4 ประกันภัยชั้น 4 คุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันแบบประหยัด และค่อนข้างมั่นใจในการขับขี่และความปลอดภัย

 

สำหรับทางเลือกการทำประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทนั้น เนื่องจากเป็นประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เจ้าของรถจึงสามารถเลือกที่จะทำ, ไม่ทำ หรือทำประเภทใดก็ได้ โดยการทำประกันชั้นหนึ่ง ถึงแม้จะต้องจ่ายเบี้ยมาก แต่ก็มีการคุ้มครองแบบทั่วถึงและครอบคลุม เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้หรือการโจรกรรมรถ เพราะอย่างน้อยแล้ว ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป ยังได้กลับมาเป็นเงินชดเชยบางส่วน ดังนั้นการซื้อประกันภัยรถยนต์ก็เท่ากับเป็นการซื้อความเสี่ยงนั่นเอง

 

บริษัทประกัน รถยนต์ คุ้ม ภัย ล่าสุดนี้ได้เปิดบริการใหม่ ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น คือ ลูกค้าของประกันคุ้มภัยสามารถแจ้งเหตุและเรียกเคลมค่าสินไหมได้ง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ ที่มีออนไลน์แล้ว ทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ ส่วนทางด้านการให้บริการซ่อมรถกับศูนย์ซ๋อมของทางบริษัท ผู้เอาประกันของที่นี่สามารถตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมรถในเครือได้ ที่หน้าเว็บไซต์ของประกันคุ้มภัย โดยศูนย์ซ่อมรถในเครือของที่นี่มีหลากหลาย และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด นอกจากนี้ผู้ที่พบอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุด่วนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2257-8080 เพื่อทางบริษัทจัดส่งเจ้าหน้าที่ มาให้ความช่วยเหลือและบริการได้ด้วยความรวดเร็ว พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับสอบถามข้อมูลทั่วไป ตามเวลาทำการของบริษัท ที่หมายเลข 0-2257-8000 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

 

(16.1.2561)

 

 Siirry alkuun