นโยบายความเป็นส่วนตัว

จัดทำขึ้นโดย สบายกระเป๋าดอทคอม (www.sabaikrapao.com)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว จะกล่าวถึงวิธีการที่เราใช้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเก็บรวบรวม การนำไปใช้ รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองเพื่อให้คุณแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างปลอดภัย โดยคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่กล่าวในที่นี้นั้น หมายถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นๆได้

 

  1. การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการให้บริการและการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ดีที่สุด ทางเรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของคุณเพื่อนำไปประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลของเรา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ

 

นอกจากนี้ ทางเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการทางการเงินเมื่อคุณกดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อไปยังสถาบันการเงินที่คุณเลือก รวมไปถึงการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์แอดเดรส และความต้องการทางด้านการเงินของคุณ ไปยังสถาบันการเงินหรือตัวกลางทางการเงิน ในกรณีที่คุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณสนใจ เพื่อให้สถาบันการเงินหรือตัวกลางทางการเงินนั้น สามารถดำเนินการให้คำแนะนำที่ถูกต้องให้แก่คุณได้โดยตรง

 

ทางเราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และง่ายที่สุดสำหรับคุณ ดังนั้นทางเราอาจต้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ เช่นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการค้นหา ผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ เพื่อนำไปออกแบบและจัดการกับเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อการจัดแสดงโฆษณาหรือข้อเสนอที่มีความเป็นไปได้ว่าจะสอดคล้องกับความสนใจของคุณ

 

ในกรณีที่คุณลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและนำมาประมวลผลในครั้งถัดไปที่คุณเข้าใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและช่วยให้การคัดสรรข้อมูลเปรียบเทียบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรานั้น เป็นไปตามความสมัครใจ โดยหากคุณตัดสินใจเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของเราแล้วนั้น ถือว่าคุณให้ความยินยอมที่จะให้ทางเราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมไปถึงอนุญาตให้ทางเราเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณเลือก หรือตัวกลางทางการเงินที่คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณให้ความสนใจ โดยทั้งนี้ทางคุณต้องรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่ทางเราเป็นความจริง ถูกต้องทุกประการ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

  1. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ทางเราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อตั้งค่าและจัดการบัญชีของคุณกับทาง www.sabaikrapao.com

2.2 เพื่อการประมวลผลและแสดงการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณสนใจ

2.3 เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้ให้บริการทางการเงินที่คุณเลือก หรือตัวกลางทางการเงินในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณสนใจ

2.4 เพื่อการสื่อสาร แจ้งข่าวสาร ข้อเสนอหรือเหตุการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการตอบคำถาม ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย

2.5 เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผุ้บริโภค แนวโน้มตลาด เพื่อที่ทางเราจะได้นำไปพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

2.6 เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด เช่นการประมวลผลเพื่อนำเสนอโฆษณาที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจจากคุณ

2.7 เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านไอที เช่นการแก้ไขปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.8 เพื่อให้ทางเราได้บริหารจัดการข้อมูล และทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

  1. การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณให้ความสนใจ อาจมีบางสถานการณ์ที่ทางเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลให้แก่ตัวกลางทางการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินบางรายที่สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ อย่างไรก็ดี เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งต่อไปยังตัวกลางทางการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินนั้นแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บและจัดการโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวกลางหรือผุ้ให้บริการทางการเงินนั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

 

เนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นคุณจึงมีสิทธิที่จะ

             3.1เพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้เพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.2 สอบถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.3 ยกเลิกการรับข่าวสาร ข้อเสนอ หรือการสื่อสารจากทางเราหรือตัวแทนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

             3.4 เข้าถึง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผ่านทางหน้า “บัญชีของฉัน” หรือ

               โดยการติดต่อทางเราผ่านทาง info@sabaikrapao.com

 

  1. นโยบายการใช้คุ้กกี้

เพื่อให้การดำเนินงานและการให้บริการที่ดีที่สุด ทางเรามีการใช้คุ้กกี้เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งคุ้กกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุกกี้จะทำการบันทึกข้อมูล อาทิเช่น เลขไอพีแอดเดรส ประเภทของเบราเซอร์ เวลาที่คุณเข้าใช้ เป็นต้น โดยคุ้กกี้นั้นจะช่วยให้ทางเรา

4.1 สามารถนำเสนอข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เข้ากับความสนใจของคุณได้มากขึ้น

4.2 สามารถลดเวลาการประมวลผลในครั้งถัดๆไป เนื่องจากสามารถจดจำข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้ได้

4.3 สามารถศึกษาและติดตามพฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทำให้สามารถนำเสนอโฆษณาที่เหมาะกับความสนใจของคุณได้อย่างแม่นยำ

 

ทางคุณมีสิทธิที่จะเลือกปิดการทำงานของคุ้กกี้ดังกล่าวได้ โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ดี การปิดการทำงานของคุ้กกี้ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์หรือความล่าช้าในการประมวลผล หรือจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์บางส่วน

 

  1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า โดยการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศลงเว็บไซต์นี้ ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ การที่คุณยังคงเข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ถือว่าคุณตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวนั้น อนึ่งหากคุณไม่พึงพอใจหรือไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของเราได้ทันทีSiirry alkuun