สินเชื่อ ธน ชาต

สินเชื่อ ธน ชาต

ธนาคาร ธน ชาต จำกัด (มหาชน) ได้ รับ ใบ อนุญาต ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดย ที่ ปัจจุบัน ธนาคาร มี ขนาด ของ สินทรัพย์ เป็น อันดับ ที่ 6 ของ กลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ ไทย โดย เป็น ผู้นำ ตลาด ด้าน สินเชื่อ เช่าซื้อ รถยนต์ ของ ประเทศ ธนาคาร ได้ นำ เสนอ บริการ ทาง การเงิน ที่ ครบ วงจร ผ่าน เครือ ข่าย สาขา กว่า 600 แห่ง ทั่ว ประเทศ ครอบคลุม ใน หลากหลาย ธุรกิจ ตั้งแต่ ธุรกิจ ลูกค้า ราย ย่อย ธุรกิจ สินเชื่อ เช่าซื้อ รถยนต์ ธุรกิจ ลูกค้า ราย ใหญ่ ธุรกิจ ลูกค้า ขนาด กลาง และ ขนาด ่ อม ธุรกิจ ประกันภัย ธุรกิจ ประกันชีวิต ธุรกิจ นายหน้า ซื้อขาย หลักทรัพย์ และ ธุรกิจ บริหาร จัดการ กองทุน และ ถึง แม้ว่า จะ เป็น ธนาคาร ที่ เพิ่ง ก่อตั้ง ได้ ไม่ นาน แต่ ก็ มี ผล การ ดำเนิน การ ทาง ธุรกิจ ที่ ดี

โดย ธนาคาร ธน ชาต มี สินเชื่อ ยู่ ด้วย กัน หลาย รูป แบบ ซึ่ง แบ่ง ออก เป็น สาม แบบ ใหญ่ ๆ ได้แก่ สินเชื่อ รถยนต์ สินเชื่อ ส่วน บุคคล สินเชื่อ ที่ อยู่ อาศัย โดย สินเชื่อ รถยนต์ ก็ ยัง แบ่ง ออก ไป ได้ อีก ถึง สาม แบบ คือ สินเชื่อ รถยนต์ ใหม่ สินเชื่อ รถยนต์ ใช้ แล้ว และ รถ แลก เงิน โดย สินเชื่อ รถยนต์ ใหม่ และ รถยนต์ ใช้ แล้ว สามารถ ทำการ สมัคร ได้ ที่ ตัวแทน จำหน่าย ตาม โชว์รูม รถ ทั่ว ประเทศ หรือ จะ โท ไป ที่ ธน ชาต Call Center ก็ได้ ส่วน สินเชื่อ รถ แลก เงิน ซึ่ง คือ การ ที่ ใช้ รถยนต์ ที่ เป็น ชื่อ ของ ตนเอง และ หมด ภาระ การ ผ่อน แล้ว นำ ไป ขอ สินเชื่อ โดย ที่ เมื่อ ได้ รับ เงินสด แล้ว ก็ ยัง สามารถ ใช้ รถ ได้ ตาม ปกติ

 

สินเชื่อ ธน ชาต - สินเชื่อ ส่วน บุคคล

สินเชื่อ ธน ชาต ประเภท สินเชื่อ ส่วน บุคคล แบ่ง ออก เป็น สอง ประเภท ได้แก่ สินเชื่อ อเนกประสงค์ และ สินเชื่อ เพื่อ การ ศึกษา โดย สินเชื่อ อเนกประสงค์ หรือ ที่ เรียก กัน ว่า Flash Plus คือ สินเชื่อ ที่ ผู้ ขอ จะ ได้ รับ บัตร พร้อม วงเงิน สินเชื่อ เพื่อ ใช้ บริการ ต่างๆ ตาม ที่ ธนาคาร กำหนด โดย ใน การ ทำ รายการ ทุก ครั้ง วงเงิน คงเหลือ ใน บัตร จะ ลด ลง เมื่อ ชำระ เงิน คืน วงเงิน จะ ทยอย กลับคืน สู่ บัตร ทำ ใหม่ ้ ผู้ ถือ บัตร สามารถ เพิ่ม ความ คล่องตัว ทาง การเงิน ได้ ตลอด ทุก ที่ ทุก เวลา ถือ ได้ ว่า สินเชื่อ ธน ชาต ตัว นี้ ช่วย อำนวย ความ สะดวก ทาง ด้าน การเงิน ให้ แก่ ผู้ ที่ บัตร เป็น อย่าง ยิ่ง โดย สามารถ สมัคร สินเชื่อ Flash Plus นี้ ได้ ที่ ธนาคาร ธน ชาต ทุก สาขา หรือ สมัคร ออนไลน์ ผ่าน ทาง เว็บไซต์ ของ ธน ชาต เอง และ ทาง Call Center ของ ธนาคาร ส่วน สินเชื่อ เพื่อ การ ศึกษา ประกอบ ไป ด้วย Flash Scholar และ สถาบัน TNI สินเชื่อ Flash Sch olar นั้น สำหรับ ผู้ ที่ ผ่าน การ คัดเลือก ได้ ศึกษา ใน ระดับ ประเทศ ทุก สถาบัน และ ทุก หลักสูตร

 

สินเชื่อ ธน ชาต - สินเชื่อ ที่ อยู่ อาศัย

สินเชื่อ ประเภท สุดท้าย คือ สินเชื่อ ที่ อยู่ อาศัย แบ่ง ออก เป็น สินเชื่อ บ้าน และ สินเชื่อ บุคคล โดย สินเชื่อ บ้าน ได้แก่ สินเชื่อ บ้าน ใหม่, บ้าน มือ สอง, Refinance, ปลูก บ้าน, ธน ชาต ต่อ ฝัน ซึ่ง สินเชื่อ บ้าน เหล่า นี้ สามารถ เข้าไป ทำการ สมัคร ได้ ที่ ธนาคาร ธน ชาต ทุก สาขา ส่วน สินเชื่อ ตัว สุดท้าย ของ สินเชื่อ เข้าหน้าที่ ขาย ประจำ ู้ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ที่ ร่วม โครงการ "ออม ดี มี บ้าน" ได้ อีก ด้วย สินเชื่อ แบบ สุดท้าย ของ สินเชื่อ ที่ อยู่ อาศัย ก็ คือ สินเชื่อ บุคคล ที่ ก็ได้ แบ่ง ย่อย ออก เป็น อีก 2 แบบ ได้แก่ ธน ชาต บ้าน แลก เงิน และ สินเชื่อ โฮม พลัส โดย ที่ ทั้ง สอง สินเชื่อ สามารถ ทำการ สมัคร ได้ ที่ ธนาคาร ธน ชาต ทุก สาขา ซึ่ง สินเชื่อ โฮม พลัส เป็น สินเชื่อ อเนกประสงค์ สำหรับ ผู้ ที่ มี บัญชี สินเชื่อ ที่ อยู่ อา ศั กับ ธน ชาต อยู่ เดิม หรือ ผู้ ที่ ต้องการ ย้าย บัญชี สินเชื่อ บ้าน จาก สถาบัน การเงิน อื่น (Refinance) มายัง ธนาคาร ธน ชาต และ ขอ วง เงินกู้ เพิ่มเติม

จะ เห็น ได้ ว่า สินเชื่อ ธน ชาต มี อยู่ มากมาย หลาย ประเภท ดังนั้น ควร จะ ศึกษา ราย ละเอียด ของ แต่ละ ประเภท และ เลือก สินเชื่อ ที่ เข้า กับ ตัว เอง มาก ที่สุด เพื่อ ความ คุ้ม ค่า ของ ตัว เรา เอง โดย การ ชำระ เงิน ของ สินเชื่อ ธน ชาต นั้น มี หลากหลาย ช่อง ทาง ด้วย กัน ได้แก่ ชำระ ผ่าน เคาน์เตอร์ ธนาคาร, หัก ผ่าน บัญชี เงิน ฝาก อัตโนมัติ, ผ่าน ตู้ เอทีเอ็ม, ผ่าน บริการ อินเทอร์เน็ต แบงค์ กิ้ ง, เคาน์เตอร์ เซอร์วิส, เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์ ไทย, Tesco Lotus, Big C และ TOT ซึ่ง ไทย

การ จะ ได้ รับ การ อนุมัติ สินเชื่อ ช้า หรือ เร็ว ขึ้น อยู่ กับ เอกสาร ที่ ใช้ ยื่น และ เครดิต ของ ตัว เอง มากกว่า ขึ้น อยู่ กับ ธนาคาร แต่ ธนาคาร ธน ชาต ก็ เป็น ธนาคาร ที่ ให้ วงเงิน ค่อนข้าง สูง ไม่ค่อย ยุ่งยาก ใน การ ให้ อนุมัติ แต่ อาจ จะ มี ค่า ใช้ จ่าย เพิ่มเติม ภายหลัง ดังนั้น ควร จะ ศึกษา และ อ่าน ราย ละเอียด สัญญา ให้ ดี ก่อน ทำการ สมัคร ใน สินเชื่อ ใด ๆ เพื่อ ความ ปลอดภัย ของ ตัว ท่าน เอง

 

(7/12/2560)

 

Tags: เงินกู้ธนชาติ

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ Siirry alkuun