สินเชื่อ ธกส 108 อาชีพ คืออะไร

 

แนวคิดของสินเชื่อ ธกส 108 อาชีพนั้นเริ่มจากการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการส่งเสริมสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย จึงทำให้มีผู้ขอสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มบุคคลธรรมดาที่ต้องการนำมาลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและยุติธรรมมากกว่า และเพื่อเป็นการทดแทนการกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก โดยสินเชื่อนี้สามารถปล่อยให้ทั้งแบบกลุ่มผู้ขอสินเชื่อ วงเงินอยู่ที่ 50,000 – 300,000 บาท และแบบรายบุคคล วงเงินอยู่ที่ 3,000 – 100,000 บาท สามารถใช้บุคคลค้ำประกันโดยไม่ต้องมีที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอีกด้วย

สินเชื่อ ธกส 108 อาชีพ เป็นโครงการที่เป็นแหล่งเงินทุนส่งเสริมให้บุคคลหรือกลุ่มคนนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่ไม่ใช่อาชีพเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีธุรกิจหรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ทางอื่นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม เพราะการทำเกษตรกรรมนั้นมักจะทำตามฤดูกาล เมื่อหมดฤดูทำเกษตรแล้ว เกษตรกรจำนวนมากมักจะเดินทางเข้าเมือง เนื่องจากไม่มีงานเสริมและเงินทุนในการสร้างธุรกิจอื่น

ข้อดีของสินเชื่อนี้ อย่างแรกคือวงเงินที่ทางธนาคารกำหนดให้ค่อนข้างสูงสำหรับการเริ่มต้นอาชีพเสริมหรือเริ่มกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้มาขอสินเชื่อ โดยรายบุคคลให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท และการขอแบบรวมกลุ่มได้วงเงินสูงสุด 300,000 บาท

 

สินเชื่อ ธกส 108 อาชีพ

 

คุณสมบัติและเอกสารประกอบ สำหรับขอสินเชื่อ ธกส 108 อาชีพ

ผู้ที่สนใจสินเชื่อโครงการนี้ สามารถเริ่มเปิดธุรกิจสินค้าหรือบริการ หรือรวมตัวกันสร้างกลุ่มอาชีพสำหรับการขอแบบกลุ่ม เมื่อดำเนินการจนมีผลงานได้ระยะหนึ่ง จึงนำผลงานตรงนั้นไปขอสินเชื่อ ธกส 108 อาชีพ โดยคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้

ผู้ขอกู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ต้องประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ
โดยผู้ขอกู้ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน กรณีที่นำมาใช้เสนอเป็นหลักประกัน กรณีมีรายได้ประจำ ต้องแสดงใบรับรองเงินเดือนและสมุดบัญชีเงินฝากทีมีรายการเงินเดือนเข้าตัวจริง กรณีผู้ขอกู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษี

ไม่ใช่เพียงกลุ่มเกษตรกรเท่านั้นที่สามารถใช้สินเชื่อชนิดนี้เป็นตัวช่วยได้ ผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการมีอาชีพเสริม หรือกลุ่มคนในชุมชนที่มีความสามารถเฉพาะที่สามารถนำมาสร้างรายได้เสริม สร้างกลุ่มธุรกิจส่วนตัวได้ ก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อนี้ได้เช่นกัน เพราะวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินทุนนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายลงทุนสำหรับการประกอบอาชีพอิสระหรือการประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัว เป็นการส่งเสริมให้ผู้คนในชุมขนไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐาน เพื่อเข้าไปหารายได้เสริมในเมืองใหญ่อีกต่อไป เพียงแค่เริ่มต้นกิจการและนำหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ไปขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที

 

เปรียบเทียบสินเชื่อ

สินเชื่อ SME

สินเชื่อ p2p

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อ ธ.ก.ส. | เงินกู้ ธ.ก.ส. | 108 อาชีพ 

แก้ไขเมื่อ 05/01/2020 | เผยแพร่เมื่อ 25/07/2017 | โดย SabaiKrapao.com

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun