เอกสารสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีสำหรับผู้ที่สนใจ

เอกสารสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีสำหรับผู้ที่สนใจ

ในปัจจุบัน บัตรเครดิตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของหลายๆคน ซึ่งความต้องการและพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรือธนาคารต่างๆจึงได้ออกข้อเสนอมากมายผ่านบัตรเครดิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานบัตรให้ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งก็หมายถึงการดึงดูดให้จำนวนผู้ใช้บริการมีมากขึ้นนั่นเอง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีประเภทของบัตรให้เลือกมากมาย หลักเกณฑ์ที่ธนาคารใช้แบ่งประเภทของบัตรเครดิตนั้น ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตในแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มคนที่ชอบท่องเที่ยว ชอบดูหนัง ชอบซื้อของ ชอบรับประทานอาหาร ชอบสังสรรค์ กลุ่มคนรักสุขภาพ หรือกลุ่มคนที่รักการเล่นกีฬา ซึ่งนอกจากผู้สมัครจะพิจารณาข้อเสนอและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ธนาคารนำมาใช้ดึงดูดผู้สมัครแล้ว เงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ อาทิเช่น อัตราดอกเบี้ย วงเงินที่ได้รับ ก็เป็นสิ่งที่ผู้สมัครจะต้องศึกษาให้ละเอียด เมื่อผู้สมัครพิจารณาอย่างรอบคอบและตัดสินใจที่จะเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่ต้องการได้แล้วนั้น ลำดับถัดไปคือการเตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีสำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งมีดังนี้

 

การเตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีสำหรับบุคคลธรรมดาและบุคคลที่ประกอบกิจการส่วนตัว

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปต้องเตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร, หนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการของตัวเอง ต้องเตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัญชีธนาคารที่มีข้อมูลกระแสเงินสดยัอนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือสำเนาใบอนุญาติทำงานในราชอาณาจักรไทย และมีรายละเอียดที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถจัดส่งเอกสารได้

นอกจากนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยายังมีบัตรเครดิตพิเศษสำหรับวิชาชีพเฉพาะอีกด้วย ซึ่งจะต้องมีเอกสารเฉพาะเพื่อรับรองอาชีพนั้น ๆเพิ่มเติม เช่น แพทย์ ที่จะต้องใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวีชาชีพเวชกรรม เป็นต้น

 

การเตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีสำหรับนิติบุคคล

หากผู้ที่สนใจเป็นบริษัทหรือธรุกิจที่ต้องการมีบัตรเครดิตไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยมีข้อกำหนดคุณสมบัติ คือ ต้องมีการจดทะเบียนและดำเนินกิจการในราชอาณาจักรไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี, มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท และมีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อเดือน และใช้เอกสารสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี ได้แก่ เอกสารหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตนิติบุคคล แบบฟอร์มที่มีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับของบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจลงนามของบริษัท

การใช้บัตรเครดิตนั้น เหมือนเป็นดาบสองคม มีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ใช้บัตรนั้นใช้อย่างถูกวิธี ใช้ด้วยความระมัดระวังรอบคอบหรือไม่ บัตรนี้จะให้คุณก็ต่อเมื่อใช้อย่างมีสติ มีการวางแผนที่ดี และจะให้โทษก็เมื่อนำไปใช้เกินกว่ากำลังความสามารถที่จะชำระคืนตามกำหนด ซึ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในมือของผู้ถือบัตรเองทั้งสิ้น

 

(18.5.2560)

 

 Siirry alkuun