อยากกู้เงิน

อยากกู้เงิน ต้องรู้เรื่องการเงินก่อนกู้

ความหมาย 

การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้กู้ มีความต้องการจะใช้เงินแต่มีเงินไม่เพียงพอหรือไม่มีเงิน จึงไปขอกู้ยืมจากบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้กู้ และผู้กู้ตกลงจะใช้คืนภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง การกู้ยืมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีการส่งมอบเงินที่ยืมให้แก่ผู้ที่ให้กู้ยืม และในการกู้ยืมนี้ ผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้

ดอกเบี้ย 

ในการกู้ยืมเงินกันนี้ กฎหมายได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกได้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี คือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าว ถือว่าข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นอันเสียไปทั้งหมด คือ ไม่ต้องมีการใช้ดอกเบี้ยกันเลย และผู้ให้กู้อาจมีความผิดทางอาญา ฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราด้วย ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

หลักฐานการกู้ยืม 

หากว่ากู้ยืมเป็นจำนวนเกินกว่า 2,000 บาท ต้องทำหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือหรือทำหนังสือสัญญากู้ไว้ต่อกัน เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ในหลักฐานแห่งการกู้เป็นหนังสือดังกล่าวนี้ ต้องมีข้อความแสดงว่าได้กู้ยืมเงินเป็นจำนวนเท่าใด มีกำหนดใช้คืนเมื่อใด และที่สำคัญจะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้กู้ หากว่าในขณะกู้ยืมเงินกัน มีการตกลงรับเอาสิ่งของแทนจำนวนเงินที่กู้ยืมกันนั้น ต้องคิดราคาตลาดของสิ่งของนั้นเป็นจำนวนเงินที่กู้จริง

อายุความ 

การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้ จะต้องกระทำภายในกำหนดอายุความ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเงินคืน

อยากกู้เงิน ที่ไหน อย่างไร

  1. หนี้ในระบบ คือ กู้ยิมจากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยการกู้ยืมนั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมีเพดานดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ผู้กู้ต้องผ่านการพิจารณาประวัติ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีรายได้ที่ทางสถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ได้พิจารณาแล้วว่าเพียงพอต่อการใช้หนี้
  2. หนี้นอกระบบ คือ การกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั่วไป ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีสัญญาเงินกู้ ในหลายๆ กรณี ไม่ต้องมีหลักฐานหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้นอกระบบ แม้จะสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากก็จริง แต่อาจต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูงและเสี่ยงกับการติดตามทวงหนี้ด้วย วิธีที่กฎหมายไม่รองรับเช่น การข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

 

อยากกู้เงิน ควรรู้อะไรบ้าง

  1. อยากกู้เงิน ต้องรอบคอบ คิดพิจารณาถึงความจำเป็นและแนวทางการชำระคืนเงินกู้ของตนเองและครอบครัว
  2. อยากกู้เงิน ต้องศึกษาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการกู้ เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ และการให้บริการของแต่ละสถาบันการเงิน
  3. อยากกู้เงิน ต้องเตรียมเอกสาร หลักฐานการยื่นกู้ให้ครบถ้วนตามที่สถาบันการเงินกำหนด เอกสารหลัก ๆ ได้แก่ เอกสารแสดงรายได้ เอกสารแสดงหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นำมาค้ำประกัน รวมไปถึงเอกสารทั่วไป อาทิ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น

 

หาเงินด่วนที่สุด 24 ชั่วโมง

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แหล่งเงินกู้ | กู้เงินด่วน | แหล่งสินเชื่อ

แก้ไขเมื่อ 08/06/2020 | เผยแพร่เมื่อ 02/10/2017 | โดย SabaiKrapao.com

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun