สินเชื่อ SME คืออะไร

สินเชื่อ SME คืออะไร และจะขอกู้ได้อย่างไร

สินเชื่อ SME คือ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือธุรกิจที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาทหรือตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง เพื่อให้การสนับสนุนในภาคธุรกิจต่างๆ ในการจัดตั้ง ขยายกิจการ ปรับปรุงกิจการ และยกระดับมาตรฐานของกิจการ โดยแบ่งออกเป็นสินเชื่อมีหลักประกัน และสินเชื่อไม่มีหลักประกัน

สินเชื่อที่มีหลักประกันนั้น ผู้ขอสินเชื่อต้องแสดงหลักฐานในรูปของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสินเชื่อที่มีหลักประกันนั้นจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน  ซึ่งอาศัยความน่าเชื่อถือ ความซื่อตรง และความสามารถในการจ่ายคืนของผู้ขอสินเชื่อเป็นหลักสำคัญ โดยผู้ขอสินเชื่อ SME ควรดูจากปัจจัยต่อไปนี้ก่อนเลือกกู้สินเชื่อ SME จากสถาบันการเงิน ได้แก่ เป้าหมายในการนำเงินไปใช้ในธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย ความเร็ว หลักทรัพย์ ระยะเวลาผ่อนชำระ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

สินเชื่อ SME ที่ดีที่สุดจากธนาคารไทยเครดิต สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

 

  1. สินเชื่อ SME เพื่อผุ้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจจากธนาคารด้วยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุน ขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม ที่คุณสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายตรงใจคุณ ไม่วาจะเป็น

  1. หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) เพื่อค้ำประกันต่อหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไปสำหรับสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
  2. การอาวัล (Aval)
  3. การค้ำประกันการชำระเงินตามตั๋วเงิน เช่นตั๋วสัญญาใช้เงิน
  4. การรับรองตั๋วแลกเงิน
  5. เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ เป็นต้น

วงเงินสินเชื่อ: 10 ล้านบาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

สำหรับบุคคลธรมดา: บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กร และสำเนาทะเบียนบ้าน

สำหรับร้านค้าทั่วไป: บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของเจ้าของร้าน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบสำหรับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล: บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและผุ้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการและผุ้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

สำหรับบริษัทจำกัด: หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองรายนามกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับทางธนาคารพร้อมด้วยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค หนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี เอกสารแสดงผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบบอจ. 3 หรือ บอจ. 4 หนังสือบริคณห์สนธิ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

สมัครออนไลน์

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก

 

 

2. สินเชื่อ SME เพื่อผุ้ประกอบการสำหรับวิชาชีพแพทย์

สินเชื่อพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ขยายกิจการทางการแพทย์หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไม่ต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพียงแค่มีใบประกอบโรคศิลป์หรือเอกสารรับรองประสบการณ์การทำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์เท่านั้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์ มีดังนี้

              จุดเด่นผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อแพทย์

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อแพทย์

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อเงินกู้เพื่อสร้างอพาร์ทเมนต์หรือหอพัก ประเภทบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส สำเนาทะเบียนการค้า(ถ้ามี) ประวัติผู้กู้ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ขอกู้ และบัญชีเงินฝากการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนของผู้กู้ ประเภทนิติบุคคล: สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาโฉนดที่เสนอเป็นหลักการประกัน/ใบอนุญาตก่อสร้าง และบัญชีเงินฝากการเดินบัญชีของกรรมการหรือนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน

สมัครออนไลน์

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ สำหรับวิชาชีพเเพทย์

 

 

3. สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ อพาร์ทเมนท์ - หอพัก  

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อ เงินกู้ เพื่อสร้างอพาร์ทเมนต์-หอพักเป็นวงเงินสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนต์หรือหอพักให้เช่า ทั้งกู้เงินเพื่อก่อสร้างอพาร์ทเมนต์-หอพักใหม่บนที่ดินของตนเอง โดยให้บริการที่สมบูรณ์ครบวงจร ด้วยข้อเสนอดีๆที่แตกต่าง ดังนี้

              คุณสมบัติของผู้กู้

สมัครออนไลน์

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ อพาร์ทเมนท์-หอพัก

 

 

4. สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส

ทุกธุรกิจในปั๊มเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มแก๊สหรือปั๊มน้ำมัน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 ล้านบาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับปั๊มแก๊สหรือปั๊มน้ำมัน มีดังนี้ 

 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อสำหรับปั๊มแก๊สหรือปั๊มน้ำมัน
ประเภทบุคคลธรรมดา
: สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส บัญชีเงินฝากการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนของผู้กู้  สัญญาซื้อขายสินค้าหรือสัญญามัดจำหรือใบสั่งซื้อสินค้า 3 เดือนล่าสุด หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร ภาพถ่ายกิจการ ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณชย์ เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือสมุดบันทึกกิจการย้อนหลัง 6 เดือน รายชื่อลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้อ และใบเสร็จชำระเงินกู้ (ถ้ามี) 
ประเภทนิติบุคคล: สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท/หนังสือบริคณฑ์สนธิ/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บัญชีเงินฝากการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน  หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร ภาพถ่ายกิจการ งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี ประมาณการงบกำไรขาดทุนประจำปีหรืองบการเงิน เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือสมุดบันทึกกิจการย้อนหลัง 6 เดือน รายชื่อลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้อ และใบเสร็จชำระเงินกู้ (ถ้ามี) 

สมัครออนไลน์

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส

 

 

5. สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ 7-Eleven

ต้องการเพิ่มเงินหมุนเวียน ปรับปรุงร้านใหม่ หรือเปิดสาขาเพิ่ม ไทยเครดิตช่วยคุณได้ เพียงคุณเปิดร้าน 7-Eleven มาไม่น้อยกว่า 1 ปี วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อ มีดังนี้ 

สมัครออนไลน์

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อ SME​

แก้ไขเมื่อ 07/06/2020 | เผยแพร่เมื่อ 11/08/2018 | โดย SabaiKrapao.comSiirry alkuun