สินเชื่อ รถยนต์ ทิ ส โก้

สินเชื่อรถยนต์ทิสโก้

สถาบันการเงินทิสโก้ได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ในฐานะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูป แบบที่มีการบริการแบบครบวงจร โดยธุรกิจหลักในกลุ่มทิสโก้นั้นประกอบไปด้วย ธุรกิจธนาคาร,ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการกองทุน ซึ่งตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ทิสโก้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ และเป็นผู้นำในด้านต่างๆ อาทิ ธุรกิจเช่าซื้อ, ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ธุรกิจธนบดี, ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลัทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจให้แก่ลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบริษัทผ่านเครือข่ายสาขาของทางธนาคารทั้ง 52 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากทางนี้ยังมีการบริการให้กับเกี่ยวสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อทะเบียนรถโดยอีกด้วย สามารถแบ่งตามประเภทยานพาหนะได้ดังนี้

สินเชื่อรถยนต์

  1. สินเชื่อใหม่ (ระยะเวลาการเช่าซื้อ 12-72 เดือน)

           วงเงินสินเชื่อ 80% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ

           วงเงินสินเชื่อ 75% สำหรับรถบรรทุก

  1. สินเชื่อรถเก่า (ระยะเวลาการเช่าซื้อ 12-60 เดือน)

           วงเงินสินเชื่อ 80% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ

 

สินเชื่อทะเบียนรถ

  1. สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 6-60 เดือน)

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

  1. สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์ (ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 6-48 เดือน)

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมินรถบิ๊กไบค์

  1. สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก (ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 6-60 เดือน)

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมินรถบรรทุก

 

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสามารถตรวจสอบได้ตามตารางด้านล่าง

 

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

smiley

smiley

สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

smiley

smiley

หนังสือรับรองเงินเดือนและรายละเอียดการเดินบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

smiley

smiley

ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน

smiley

smiley

สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

smiley

       smiley

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและวัตถุประสงค์ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

smiley

หนังสือบริคณห์สนธิ

 

smiley

 

ในกรณีไทย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

smiley

smiley

สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

smiley

smiley

หนังสือรับรองเงินเดือนและรายละเอียดการเดินบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

smiley

smiley

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

 

smiley

สำเนาใบ ภพ. 20

 

smiley

สำเนาบัตรใหม่

 

smiley

เล่มทะเบียนตัวจริง

smiley

smiley

สำเนากรมธรรม์ประกันภัย รถจักรยานยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)

smiley

smiley

 

ในกรณีไทย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

smiley

 

สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

smiley

 

หนังสือรับรองเงินเดือนและรายละเอียดการเดินบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

smiley

 

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

 

smiley

สำเนาใบ ภพ. 20

 

smiley

สำเนา บัตร ใหม่

 

smiley

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และสำเนาเงินใหม่ออมทรัพย์/ ประจำ/ กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

 

smiley

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

 

smiley

เล่มทะเบียนตัวจริง

smiley

smiley

สำเนากรมธรรม์ประกันภัย รถจักรยานยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)

smiley

smiley

 

ในกรณีไทย

วิธีการชำระเงิน

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อรถกรุงศรี | สินเชื่อรถยนต์ | คาร์ฟอร์แคช

แก้ไขเมื่อ 29/08/2020 | เผยแพร่เมื่อ 07/12/2017

Apinya โดย Apinya Saeueng

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun