สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ คือ รูปแบบสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล เนื่องด้วยทางกระทรวงการคลังเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย ในขณะเดียวกันก็เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชน จึงอนุญาตให้มีการทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อรายย่อยแบบใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ “สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง” (pico finance) ซึ่งทางกระทรวงการคลังอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อได้อย่างยืดหยุ่นและโปร่งใส โดยสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆจากลูกหนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี แต่การจะให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายกันกับกิจการของธนาคารได้นั้น ผู้ประกอบการ pico ไฟแนนซ์ นั้นจำเป็นต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสียก่อน โดยต้องเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจเป็นผู้กำหนด

โดยเจ้าหนี้นอกระบบที่จะร่วมโครงการทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ pico finance ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติคือต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแบบใดแบบหนึ่ง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้าน ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวหลังจากได้รับการอนุมัติจะทำการปล่อยสินเชื่อโดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการปล่อยกู้เองได้ เช่น ผู้ยื่นขอสินเชื่อจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ สามารถกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ได้เอง รวมได้ถึงการเรียนพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนั้นต้องเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดคือ อัตราดอกเบี้ยต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นแบบลดต้นลดดอก โดยอัตราดอกเบี้ยรวมต้องไม่เกิน 36% ต่อปี สามารถให้วงเงินแก่ลูกหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายและปล่อยกู้ได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เท่านั้น อีกทั้งทั้งวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อต้องเป็นไปเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้ในความฉุกเฉิน หรือที่เรียกว่าเพื่อการเอนกประสงค์เท่านั้น

 

โดยกลุ่มลูกค้าของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  มีลูกค้าทั้งกลุ่ม ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ คนโรงงาน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไป โดยผู้สนใจขอสินเชื่อ pico ไฟแนนซ์ต้องมีคุณสมบัติ* ดังนี้

  1. อายุ 20 – 55 ปี
  2. รายได้ประจำ 9,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
  3. มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและผ่านการทดลองงานแล้ว
  4. ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตที่บริษัทพิโกมีสำนักงานตั้งอยู่

 

ผู้สนใจต้องจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการขอ pico finance* ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
  3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  4. เอกสารแสดงรายการเงินเข้าออกของบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)
  5. สำเนาหน้าแรกบัญชีเงินฝาก
  6. จดหมายแจ้งหนี้สาธารณูปโภค (เพื่อแสดงว่าอาศัยอยู่ตามที่อยู่ดังกล่าว)

*คุณสมบัติและเอกสารประกอบที่ใช้อ้างอิง เป็นข้อกำหนดของบริษัท โลตัส แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทอื่นๆอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ผู้สนใจควรติดต่อขอข้อมูลจากบริษัทนั้นๆโดยตรง

 

ค้นหาและขอรับสินเชื่อพิโก ได้ที่นี่

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

แก้ไขเมื่อ 29/08/2020 | เผยแพร่เมื่อ 08/12/2018

Apinya โดย Apinya Saeueng

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจSiirry alkuun