ราคาประกันชั้น 2

ราคาประกันชั้น 2

เราทุกคนมีการใช้พาหนะต่างๆในการเดินทางในสังคมปัจจุบัน เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ รถโดยสาร และอื่นๆ บางคนกลัวว่ารถยนต์ของตนและตนเอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองเมื่อมีอุบัติเหตุ จึงเกิดการทำประกันภัยขึ้น การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้

การประกัน (Insurance) มีองค์ประกอบสามส่วน คือผู้รับประกัน (Insurer) ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder) ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถบรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วยโดยบริษัทหรือผู้รับประกันภัยจะออกหนังสือให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” หรือหลักฐานของสัญญาประกันภัยซึ่งระบุว่าบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ และผู้เอาประกันภัยแต่ละรายจะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่บริษัทประกันภัยตามอัตราความเสี่ยงของตน 

 

การประกันภัยรถยนต์ จำแนกออกเป็น 2 ประเภท

 1. การประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. หมายถึง การประกันภัยรถประเภทที่กฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทการ ประกันภัยรถ โดยรัฐบาล เพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนที่ประสบภัยเป็นสำคัญ
 2. การประกันภัยรถภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยรถที่ กฎหมายไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตนและมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอื่นคือ การประกันภัยไว้การประกันภัยภาคสมัครใจ สามารถแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งราคาจะแตกต่างกันซึ่งแพงที่สุดจะเริ่มจากตั้งแต่ราคาประกันชั้น 1 ราคาประกันชั้น 2 ราคาประกันชั้น 3 
  1. ประเภท 1 (ประกันชั้น1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย
  2. ประเภท 2 (ประกันชั้น2)ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง คือ ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย
  3. ประเภท 3 (ประกันชั้น3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้ ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  4. ประเภท 4 ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  5. ประเภท 5 ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย แต่ต้องแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยมีความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามข้อกำหนด ราคาประกันแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน ตามนโยบายของบริษัท

 

บทความนี้จะเสนอราคาประกันชั้น 2 และ 2 พลัส ของแต่ละบริษัท เพื่อเปรียบเทียบ ประกันรถยนต์ ดังนี้ AIG ทุนประกัน 100,000 บาทเบี้ยประกันรวม 3,600.55 บาท และประกันชั้น2 เซฟการ์ดมินิ 2+ ของ MSIG เบี้ยประกัน 7,000 บาท ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยราคาประกันชั้น 2 แบบ2พลัส ทุน 100,000 บาท ราคาเบี้ยประกัน 7,500 บาท และอยุธยาอลิอันซ์ ราคาประกันชั้น 2 แบบพลัสราคา  6,900 บาท ส่วนธนชาติประกันภัย ประกันชั้น2 คุ้มครองรถอายุ 1 – 20 ปี และคุ้มครองกรณีรถของที่เอาประกันหาย รถไฟไหม้และคุ้มครองถึงอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา และบุคคลภายนอกคุ้มครองความบาดเจ็บต่อชีวิตและร่างการ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น ประกัน2บวกจัดเต็มของธนชาติ ราคาเริ่มต้นที่ 7,999 บาท ทุนตั้งแต่ 100,000 บาท- 1,000,000 บาท

ในบางบริษัทจะมีการเพิ่มการคุ้มครอง ชดเชยการเดินทาง หรือความช่วยเหลือฉุกเฉิน และเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกด้วย ราคาประกันชั้น2 จึงบวกเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อเสริมบริการและความคุ้มครองต่างๆ ในประทศไทยจึงมีหลายบริษัทที่ให้บริการประกันชั้น2 ในราคาที่ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไร อยู่ที่บริการเสริมและทุนประกันของแต่ละผลิตภัณฑ์ เราจึงควรศึกษาเปรียบเทียบราคาของแต่ละบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเรา

 

(16.1.2561)

 

 Siirry alkuun