ประกัน 3 วิริยะ คืออะไร

ประกัน 3 วิริยะ คืออะไร

ประกัน 3 วิริยะ ถือเป็นการบริการประกันภัยรถยนต์จากบริษัทวิริยะประกันภัย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ประกัน 3+ และประกัน 3+Extra โดยประกัน 3 วิริยะทั้งสองประเภทนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในหมวดหมู่ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบปกติที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของสัญญาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อันเป็นส่วนที่แยกออกมาต่างหากจากสัญญาหลักที่มีการคุ้มครองความรับผิดชอบในส่วนต่างๆ คือ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก, ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันที่เอาประกันภัยในวงเงินจำนวนหนึ่ง

โดยการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 นั้นจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีวงเงินจำกัด มีความสามารถในการจ่ายเงินในการประกันภัยรถยนต์ค่อนข้างน้อย ผู้ที่ใช้รถค่อนข้างน้อย มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการชนกับยานพาหนะทางบก เช่นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และไม่มีความเสี่ยงในกรณีการสูญหายหรือเกิดเพลิงไหม้ หรือผู้ที่มีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และบริษัทประกันภัยไม่สามารถออกประกันภัยให้ได้แต่ต้องการการคุ้มครองในกรณีเพื่อการเยียวยาความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

ซึ่งประกัน  3 วิริยะทั้งสองประเภทสามารถตรวจสอบความแตกต่างกันได้ตามตารางดังต่อไปนี้

 

ประกันภัยรถยนต์แบบ 3+

ความคุ้มครอง

จำนวนจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร         ไม่เกิน

300,000 บาท/คน

                                                                                                ไม่เกิน

10,000,000 บาท/ครั้ง

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน                                                    ไม่เกิน

1,000,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน

50,000 บาท/คน

2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน

50,000 บาท/คน

3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

200,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย

 

1. ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก         ไม่เกิน

ทุนเอาประกันภัย

 

ลักษณะรถยนต์

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร/ปี (บาท)

ทุนเอาประกันภัย 100,000 บาท

ทุนเอาประกันภัย 200,000 บาท

รหัส 110 รถเก๋งใช้ส่วนบุคคล

6,600

7,700

รหัส 210 ปิคอัพโดยสารใช้ส่วนบุคคล

6,600

7,700

รหัส 320 ปิคอัพบรรทุกใช้เชิงพาณิชย์

6,600

7,700


 

ประกันภัยรถยนต์แบบ 3+Extra

ความคุ้มครอง

จำนวนจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร     ไม่เกิน

300,000 บาท/คน

                                                                                            ไม่เกิน

10,000,000 บาท/ครั้ง

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน                                                 ไม่เกิน

1,000,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน

50,000 บาท/คน

2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน

50,000 บาท/คน

3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

200,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย

 

1. ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก       ไม่เกิน

ทุนเอาประกันภัย

2. ความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากภัยน้ำท่วม

 

ลักษณะรถยนต์

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร/ปี (บาท)

ทุนเอาประกันภัย 100,000 บาท

ทุนเอาประกันภัย 200,000 บาท

รหัส 110 รถเก๋งใช้ส่วนบุคคล

7,700

9,900

รหัส 210 ปิคอัพโดยสารใช้ส่วนบุคคล

7,700

9,900

รหัส 320 ปิคอัพบรรทุกใช้เชิงพาณิชย์

7,700

9,900


(7.12.2560)

 

 Siirry alkuun