ประกันรถยนต์ ชั้น 1

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 คืออะไร

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 คือการประกันภัยภาคสมัครใจ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด โดยมีความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันในหลายๆ ด้านด้วยกัน โดยจะให้ความรับผิดชอบคุ้มครองค่าสินไหมแก่บุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย โดยจะแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ดังนี้

 

การให้ความคุ้มครองของการประกันรถยนต์ ชั้น 1

  1. ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย อนามัย และชีวิต

โดยจะมีการคุ้มครองความบาดเจ็บที่เกิดขึ้น และ/หรือ ในกรณีเสียชีวิต บุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ รวมถึงบุคคลภายนอกรถยนต์คันอันประกัน และผู้โดยสาร ทั้งในและนอกรถ หรือผู้โดยสารที่กำลังขึ้น และลงจากรถคันเอาประกันภายรถยนต์ชั้น 1 ในกรณีนี้ ความคุ้มครองจะรวมเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินจาก พรบ. แต่ความคุ้มครองนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงผู้ขับขี่ของรถยนต์คันเอาประกัน และครอบครัว หรือลูกจ้าของผู้ขับขี่ในขณะทำงาน

  1. ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

โดยที่บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบด้านค่าสินไหมทดแทน รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยจะติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันในกรมธรรม์ แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้ขับรถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งครอบครัวของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกัน

  1. ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน

ในกรณีที่รถยนต์คันเอาประกันชั้น 1 เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือไฟไหม้ ในกรณีนี้ จะมีความคุ้มครองรับผิดชอบแตกต่างกัน โดยบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบด้านค่าสินไหมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยคิดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยความคุ้มครองนี้ จะไม่ครอบคลุมถึงทรัพย์สินของผู้ขับขี่ของรถที่เอาประกันภัยในขณะเกิดเหตุ และไม่คุ้มครองครอบครัว หรือผู้โดยสารของรถคันเอาประกันภัย

การเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ ค่าความเสียหายส่วนแรก โดยจะรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่ระบุไว้เมื่อทำกรมธรรม์ ในกรณีที่เป็นฝ่ายทำให้เกิดความเสียหาย

กรณีรถยนต์สูญหาย บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรณีการสูญหายทั้งคัน บางส่วน หรือ เกิดจากการลักทรัพย์ใดๆ ก็ตาม โดยจะรับผิดชอบคุ้มครองตามข้อตกลงในกรมธรรม์

ในกรณีไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดไฟไหม้จากตัวรถเอง หรือ เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็ตาม โดยเป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์

  1. ให้ความคุ้มครองที่รับผิดชอบตามเอกสาร อนุสัญญา (เอกสารแนบท้าย)

โดยจะมีการให้ความคุ้มครองต่อความบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถ หรือผู้โดยสารของรถคันเอาประกัน โดยความบาดเจ็บนั้นสร้างความสูญเสียต่อชีวิต อวัยวะ หรือทำให้เกิดความทุพพลภาพถาวร หรือชั่วคราว บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์ด้านค่ารักษาพยาบาล

บริษัทประกันจะคุ้มครองค่าจ่ายสำหรับความบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุของผู้ที่อยู่ในรถยนต์คันเอาประกันภัย และหากความบาดเจ็บนั้นเกิดจากอุบัติเหตุดังกล่าว ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษา บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าบริการทางการแพทย์ ค่ารักษา ค่าโรงพยาบาล ค่าผ่าตัด โดยจะรับผิดชอบตามจำนวนเงินจริงที่จ่ายไป แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

การประกันตัวผู้ขับขี่รถยนต์ ในกรณีนี้ ผู้เอาประกันที่ขับขี่เอง หรือ ผู้ขับขี่รถของผู้เอาประกันต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้นำรถยนต์คันที่เอาประกันไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ โดยทำให้ถูกควบคุมตัวเนื่องด้วยคดีอาญาในทุกชั้น ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน จนถึงชั้นศาลฎีกา ทางบริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบด้านการประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่ออกมาในทันที โดยที่ค่าประกัน จะต้องอยู่ในวงเงินที่ระบุไว้

 

(16.1.2561)

 

 Siirry alkuun