ประกันภัย คือ

ประกันภัย คือ

การประกันภัย คือการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นการโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหาย หรือที่เรียกว่าค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทฯ ตามที่ตกลงกันไว้

การประกัน ภัย คือการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ

ความสำคัญและความจำเป็นของการประกันภัยนี้ อาจจะมาจากที่เรามองเห็นความสำคัญและต้องการสร้างหลักประกันด้วยตนเอง ซึ่งเรียกว่า การประกันภัยภาคสมัครใจ หรือ คนอื่นมองเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการประกันแล้วบังคับให้เราทำโดยที่ตัวเราไม่เต็มใจ แต่ต้องจำใจทำเพราะเหตุผลบางอย่าง เรียกว่า การประกันภัยภาคบังคับ เช่น การประกันภัยการเดินทาง การประกันภัยสินค้าที่ซื้อด้วยเงินเชื่ออย่างการประกันภัยรถยนต์หรือการประกันอัคคีภัยบ้าน เป็นต้น

การประกันภัย แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

  1. การประกันชีวิต

การประกันชีวิต แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ การประกันชีวิตแบบสามัญ การประกันชีวิตหมู่หรือกลุ่ม การประกันชีวิตแบบอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

การประกันวินาศภัย

 

2. การประกันวินาศภัย

การประกันวินาศภัย

เป็นการสร้างหลักประกันให้กับร่างกายและทรัพย์สินที่มีค่าของเราให้ได้รับการชดเชยในกรณีอุบัติที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินที่เราเอาประกันนั้นๆ  การประกันวินาศภัยเน้นที่การสร้างความคุ้มครองเพียงอย่างเดียว แบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 4 ชนิด

 

(26.5.2560)

 

 Siirry alkuun