ธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย (มหาชน) จำกัด  เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เริ่มก่อตั้งครั้งแรกภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงเทพ สินทวี จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2513 จากนั้นด้วยความเชื่อมั่นที่ได้รับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องทางบริษัทจึงได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นธนาคาร เมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นกิจการธนาคารเพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  2550 เพื่อดำเนินธุรกิจการบริการทางด้านการเงิน

    

ดังนั้นธนาคารไทยเครดิตจึงถือได้ว่าเป็นธนาคารพาณิชย์น้องใหม่ที่ยังมีประวัติความเป็นไม่มากนั้น แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ยึดถือว่า “เราคือธนาคารขนาดเล็กที่ดีที่สุด” จึงทำให้ธนาคารไทยเครดิตแห่งนี้เป็นธนาคารที่มีการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็ว โดยทางธนาคารจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยอันถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยในขณะนี้ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย (มหาชน) จำกัด มีสาขาเปิดให้บริการทางด้านการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งยังมีการขยายการให้บริการไปยังเขตภูมิภาค ในรูปแบบชองสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยต่างๆสามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกสบายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 

 

การบริการทางด้านสินเชื่อของทางธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารไทยเครดิต จัดแบ่งสินเชื่อเป็น    6 ประเภทย่อย ดังนี้

  1. สินเชื่อไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ สินเชื่อนาโนเครดิต  เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ ให้วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือนและมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

  2. สินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่

    1. สินเชื่อคนค้าขาย ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปี สามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ได้สูงสุด 15% ซึ่งผู้กู้สามารถใช้สินทรัพย์ต่างๆ เช่น บ้าน อาคาร สถานประกอบการ ห้องชุด ที่ดินเปล่า หรือทองคำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

    2. สินเชื่อธุรกิจสำหรับวิชาชีพแพทย์ เป็นสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ที่ยื่นขอวงเงินกู้จะต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์การทำงานในสายวิชาชีพทางการแพทย์ วงเงินกู้เริ่มต้นที่ 2,000,000 – 5,000,000 บาทขึ้นอยู่กับสายวิชาชีพ ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี 

    3. สินเชื่อเพื่อรายย่อย เป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งทางการเงินให้กับผู้ประกอบการรายย่อย มุ่งเน้นในการให้คำปรึกษาและธุรกรรมทางด้านสินเชื่อ แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) และสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน (Overdraft หรือ OD) วงเงินกู้เริ่มตั้งแต่ 100,000 – 10,000,000 บาท และเปิดให้บริการทั้งแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

       3. สินเชื่อ SMEs เพื่อคนทำธุรกิจ

3.1 สินเชื่อ SME ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท สามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยได้ดังนี้ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft), วงเงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan), วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan), วงเงินรับซื้อลดตั๋วเงิน (Clean Bill Discount), วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)

3.2   สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ เป็นบริการเพื่อรองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการ หรือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลาในการเช่าซื้อ 1-5 ปี วงเงินกู้เริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท

3.3 สินเชื่อเพื่อสร้างอพาร์ทเมนท์หรือหอพัก สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการกู้สร้างอาคารใหม่ ขยายปรับปรุงอาคารเดิม หรือรีไฟแนนซ์ วงเงินกู้สูงสุด 100% ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี

3.4  สินเชื่อประชารัฐเพื่อเช่าซื้อเครื่องจักร เป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดยช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ เพื่อรองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

     4. สินเชื่อที่มีทองคำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

4.1 สินเชื่อทองแลกเงินสำหรับอาชีพอิสระ โดยผู้กู้ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ มีอายุระหว่าง 20-70 ปีบริบูรณ์ ได้รับวงเงินสินเชื่อ 3,000 – 2,000,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน

4.2  สินเชื่อทองแลกเงินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ มีอายุระหว่าง 20-70 ปีบริบูรณ์ ได้รับวงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน

4.3  สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง สามารถกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง เพื่อต่อยอดธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้น โดยต้องนำทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

      5. สินเชื่อที่ใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

5.1 สินเชื่อบ้านแลกเงิน ผู้กู้ต้องมีอายุระหว่าง 20-65 ปีบริบูรณ์ กู้วงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี

5.2 สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ผู้กู้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สามารถผ่อนนานสูงสุด 20 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเฉลี่ยที่ 3.9% ต่อปี

 

 

(17.7.2560)

 

 Siirry alkuun