ต่อประกันรถยนต์ ชั้น 1

ต่อประกันรถยนต์ ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดในทุกประเภทการประกันภัยรถยนต์ โดยจะให้ผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันในหลายๆ ด้าน ดังนี้

  1. คุ้มครองความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ และชีวิต โดยคุ้มครองการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นหรือกรณีเสียชีวิตต่อ บุคคลภายนอกและผู้โดยสาร  แต่ไม่รวมถึงผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย
  2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายทีเกิดขึ้นจริงกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงินเอาประกัน แต่จะไม่รวมทรัพย์สินของผู้ขับรถยนต์คันเอาประกันภัย
  3. ในกรณีรถยนต์คันเอาประกัน เกิดความเสียหาย โจรกรรม หรือ ไฟไหม้ บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก กรณีรถยนต์สูญหาย บริษัทประกันจะรับผิดชอบทั้งการสูญหายทั้งคัน หรือการลักทรัพย์และกรณีไฟไหม้ ทั้งเหตุจากตัวรถเองหรือสาเหตุอื่น ๆ โดยทุกกรณีจะเป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์
  4. การคุ้มครองในกรณีที่ระบุชื่อผู้ขับ แต่เป็นเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยจะมีส่วนลดจากการระบุอายุผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกัน มี 4 ระดับตามช่วงอายุ
  5. ส่วนลดกลุ่ม คือกรณีที่ผู้เอาประกันมีรถยนต์ที่ทำสัญญาเอาประกันเกิน 3 คันขึ้นไป โดยจะเป็นส่วนลดในส่วนของเบี้ยประกัน
  6. ส่วนลดประวัติดี คือ ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามเกณฑ์กำหนดให้สำหรับผู้เอาประกันที่มีประวัติการขับขี่ดี อธิบายคือ ผ้เอาประกันไม่ได้เป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุในปีนั้น ๆ
  7. ส่วนลดค่าความเสียหายส่วนแรก โดยเป็นส่วนลดสำหรับการรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทประกันและผู้เอาประกัน

การต่อประกันรถยนต์ ชั้น 1 นั้นไม่ได้มีการเตรียมเอกสารที่ซับซ้อนหรือขั้นตอนยุ่งยาก เพียงแค่โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงกับตัวแทนบริษัทประกันหรือติดต่อไปที่สำนักงาน ระบุรุ่น ยี่ห้อ รถยนต์คันที่เอาประกัน และรายละเอียดผู้เอาประกัน ทางบริษัทจะเสนอราคาหรือส่งใบเสนอราคามา ค่าใช้จ่ายจะรวมทั้ง เบี้ยประกัน และอาจจะมีการเสนอ พรบ ที่เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเช่นกัน
การเคลมประกันภัยรถยนต์หลังจากเกินอุบัติเหตุนั้น ผู้เอาประกันจะต้องจัดการรายละเอียดกับคู่กรณีให้เรียบร้อยและนำรถคันที่เอาประกันไปประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหาย ผู้เอาประกันอาจจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าในการซ่อมไปก่อน และหลังจากนั้นให้นำเอกสารและใบเสร็จค่าซ่อมรถไปใช้เพื่อเป็นหลักฐานส่งให้กับบริษัทประกัน ทางบริษัทประกัน เมื่อได้รับเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว จะต้องทำการจัดส่งค่าชดเชยให้ผู้เอาประกันตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ภายในเวลา 15 วัน และผู้เอาประกันควรจะต้องติดตามผลโดยเฉพาะเมื่อเกิดความล่าช้าเพื่อป้องกันการโดนเบี้ยวค่ากรมธรรม์

 

(16.1.2561)

 

 Siirry alkuun