การกู้เงิน

การกู้เงิน 

คนเรากู้เงินไปทำอะไร? ทำไมเราถึงต้องกู้เงิน?  การกู้เงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง เรียกว่า “ผู้กู้” มีความต้องการที่จะใช้เงินแต่เนื่องจากมีเงินสดไม่พอต่อการลงทุน ผู้กู้จึงไปขอยืมจากอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่ง คือ “ผู้ให้กู้” โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้กู้จะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ให้กู้ตามเวลาที่กำหนด

สิ่งที่เราควรจะต้องทราบก่อนการกู้เงิน คือ เราจะต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองแล้วเลือกประเภทของสินเชื่อที่เราต้องการจะกู้เงินเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง หลังจากนั้น ควรอ่านเงื่อนไขและข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจโดยละเอียด

อีกสิ่งที่จำเป็นของการกู้เงิน คือ ดอกเบี้ย กฎหมายได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดไว้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือ ที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (ยกเว้นนายทุนหรือธนาคารสามารถเรียกเก็บเกินกว่านี้ได้)

 

            เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อแบ่งเป็น 3 ประเภท

 

การค้ำประกันและหลักค้ำประกัน

การค้ำประกันและหลักประกันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ให้สินเชื่อใช้ในการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าหากผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถชำระเงินได้ สถาบันการเงินยังมีสิทธิได้เงินคืน เช่น ให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้ขอชำระหนี้ที่ค้างอยู่

            เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ 

ทั่วไปแล้วทุกธนาคารจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอายุของผู้สมัครเพื่อขอสินเชื่อ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ 20 ปี บริบูรณ์ และผู้สมัครสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี ทั้งนี้ เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน  65 ปี

            ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ

  1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่ธนาคาร คือ นำเอกสารประกอบการขอสินเชื่อไปยื่นแก่เจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หรือหนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระเงิน
  2. ส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ คุณสมบัติของผู้กู้ ความสามารถในการผ่อนชำระ หรือ ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน
  3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านผู้ขอกู้เงินทราบ
  4. ทำสัญญากู้เงินและสัญญาจดจำนอง หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง หรือหลักประกัน กรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาลงนามในสัญญาด้วยเช่นกัน

การกู้เงินให้ได้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงิน หรือขอสินเชื่อส่วนบุคคล โดยสามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อเสนอจากธนาคารผู้ให้บริการ รวมไปถึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบสินเชื่อ เพื่อให้เหมาะกับตนเองให้มากที่สุด สิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องพิจารณา ก่อนการเลือกธนาคารหรือประเภทของสินเชื่อ คือการทำความเข้าใจหลักในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย และเครดิตเทอม ที่ธนาคารจะทำการประเมินให้แก่ผู้ขอกู้ยืมเงินทุกคน

อันดับแรก คือการประเมินความมั่นคงในชีวิตและการงานของผู้กู้ หมายรวมไปถึงลักษณะของงานที่ทำว่าเป็นงานประจำ งานเอกชน งานราชการ หรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า ผู้ที่มีรายได้ประจำสม่ำเสมอทุกๆเดือน ย่อมมีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ ต่ำกว่าผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีจำนวนที่ไม่ชัดเจนในแต่ละเดือน เพราะฉะนั้น ผู้ขอกู้ที่เป็นผู้ที่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง และมี Statement บัญชีธนาคาร ที่แสดงรายได้ประจำ หรือมีเงินเข้าบัญชีในทุกๆเดือน มักจะมีภาษีเหนือกว่าผู้ที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ

และสิ่งที่ธนาคารจะพิจารณาต่อไปอีกก็คือ จำนวนเงินที่ต้องการจะขอกู้และระยะเวลาของการกู้เงิน ซึ่งหากระยะเวลาที่ต้องการกู้ยืมเงินยิ่งนานออกไปนั้น แม้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเท่าเดิม แต่จะทำให้ค่าผ่อนชำระในแต่ละเดือนน้อยลง เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารเงินในแต่ละเดือนให้แก่ผู้กู้ อย่างไรก็ตาม ยอดชำระเงินรายเดือนที่น้อยลง หมายถึงการคืนเงินต้นที่น้อยลงในแต่ละเดือนด้วยเช่นกัน  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงในการคิดอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไป เพราะฉะนั้น แม้อัตราดอกเบี้ยที่เท่ากัน แต่หากกู้เงินเป็นระยะเวลานานกว่า จะทำให้ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยโดยรวมเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20  จำนวนเงินกู้ 100,000 บาท หากผ่อนชำระเป็นเวลา 5 ปีจะ ผ่อนชำระรายเดือนที่เดือนละ 2,649 บาท โดยรวมแล้วต้องชำระเงินกู้ทั้งหมด 158,963 บาท ในขณะที่หากเลือกผ่อนชำระเป็นเวลาเพียง 1 ปี จะผ่อนชำระรายเดือนที่เดือนละ 9,263 บาท โดยรวมแล้วต้องชำระเงินกู้ทั้งหมดเพียง 111,161 บาท

 

เปรียบเทียบข้อเสนอการกู้เงินจาก 3 ธนาคาร

โดยในวันนี้เรามีข้อเสนอสำหรับการกู้เงิน ที่ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน 3 โครงการจากสถาบันการเงินที่แตกต่างกันมานำเสนอ โดยคำนวณจาก ผู้ที่มีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน เป็นพนักงานประจำ ต้องการขอกู้ 100,000 บาทระยะเวลากู้ 1 ปี

smiley สินเชื่อกรุงไทย Super Easy จากธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญาเงินกู้ วงเงินสูงสุด สามารถกู้ได้ 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี ค่าผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 9,263 บาท

smiley สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือนสำหรับวงเงินกู้ มากกว่า 3 แสนบาทขึ้นไป  สามารถจ่ายชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-11 ได้  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 23 ผ่อนชำระรายเดือนที่ 9,403 บาทต่อเดือน

smiley สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เสียค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญาเงินกู้ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 23  ผ่อนชำระรายเดือน 9,403 บาทต่อเดือน

โดยข้อมูลเปรียบเทียบนี้ เป็นข้อมูลกลางหากต้องการตัวเลขที่ชัดเจนควรติดต่อกับแต่ละธนาคารโดยตรง

 

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี24ชั่วโมง

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กู้เงินด่วน | การขอสินเชื่อ

แก้ไขเมื่อ 15/10/2020 | เผยแพร่เมื่อ 25/07/2017

Apinya โดย Apinya Saeueng

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun