โปรแกรม เงินเดือน ธนาคาร กรุง ไทย

โปรแกรมเงินเดือน ธนาคารกรุงไทย

โปรแกรมเงินเดือน ธนาคารกรุงไทย คือโปรแกรมที่สามารถจัดการบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ง่ายต่อการนำ ไปใช้ และถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด โปรแกรมเงินเดือน ธนาคารกรุงไทย ช่วยรองรับการคำนวณรายได้ของพนักงานทุกระดับ และงวดการจ่ายเงินเดือนทุกรูปแบบ สามารถช่วยคำนวณภาษีเงินได้ และรายการหักบัญชีต่างๆ อาทิเช่น เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นต้น พร้อมทั้งพิมพ์ใบจ่ายค่าแรง Payslip และรายงานแบบยื่นภาษีต่างๆ เช่น ภงด. 91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ

 

ลักษณะการบริการโปรแกรมเงินเดือน ธนาคารกรุงไทย และการโอนเงินอัตโนมัติ

การบริการเกี่ยวกับโปรแกรมเงินเดือน ธนาคารกรุงไทยและการโอนเงินอัตโนมัติ เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ในด้านการบริการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติตามที่ต้องการ โดย 2 บริการหลักคือ

เช่นนี้หน่วยงาน/องค์กรสามารถนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบงานของธนาคารในลักษณะ Online ด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบ KTB Biz Payment ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

จุดเด่นของการบริการโปรแกรมเงินเดือน ธนาคารกรุงไทย และการโอนเงินอัตโนมัติ

 

สอบถาม ราย ละเอียด เพิ่มเติม ได้ ที่

 

 

Tags: เงินกู้รายเดือน, เงินกู้กรุงไทย, โปรแกรมเงินเดือน

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 Siirry alkuun