อัตราค่าส่งลงทะเบียน

อัตราค่าส่งลงทะเบียน

การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุทางไปรษณีย์นั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งแบบพัสดุธรรมดา การจัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียน และการจัดส่งพัสดุลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ ซึ่งแต่ประเภทก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง สำหรับการจัดส่งพัสดุแบบธรรมดานั้นถือเป็นวิธีการจัดส่งที่มีค่าธรรมเนียมในการบริการในอัตราที่ต่ำที่สุดจากการบริการทุกประเภท แต่การจัดส่งประเภทนี้กลับเป็นการจัดส่งที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด โดยสาเหตุอาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการจัดส่งที่ใช้เวลานานพอสมควร และความเสี่ยงในการสูญหายที่ค่อนข้างมากและไม่สามารถติดตามได้ ดังนั้นการส่งพัสดุแบบลงทะเบียนจะถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการส่งจดหมายหรือพัสดุที่ค่อนข้างมีความสำคัญ เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุนั้นๆได้ตลอดเวลา นอกจากนี้อัตราค่าส่งลงทะเบียนก็ไม่ถือว่าสูงจนเกินไปแต่อย่างใด

                  โดยการจัดส่งพัสดุแบบลงทะเบียนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การจัดส่งพัสดุลงทะเบียนแบบธรรมดา และการจัดส่งพัสดุลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาการจัดส่ง และอัตราค่าบริการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. อัตราค่าส่งลงทะเบียนพัสดุแบบธรรมดา : ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งประมาณ 3-5 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5-7 วันทำการในเขตต่างจังหวัด ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและติดตามพัสดุผ่านระบบ ออนไลน์ Track & Trace ของเวปไซต์ไปรษณีย์ไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตารางแสดงอัตราค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์สำหรับการบริการจัดส่งพัสดุลงทะเบียนแบบธรรมดาในประเทศ

น้ำหนักพัสดุ

ค่าบริการ (บาท)

ไม่เกิน 100 กรัม

18 บาท

เกิน  100   กรัม     แต่ไม่เกิน 250 กรัม

22 บาท

เกิน  250   กรัม     แต่ไม่เกิน 500 กรัม

28 บาท

เกิน  500   กรัม     แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม

38 บาท

เกิน  1,000 กรัม    แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม

58 บาท

 

 

  1. อัตราค่าส่งลงทะเบียนพัสดุแบบด่วนพิเศษ (EMS : Express Mail Service) : ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งประมาณ 1-2 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2-3 วันทำการในเขตต่างจังหวัด ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและติดตามพัสดุผ่านระบบ ออนไลน์ Track & Trace ของเวปไซต์ไปรษณีย์ไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกับการส่งพัสดุลงทะเบียนแบบธรรมดา

 

ตารางแสดงอัตราค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์สำหรับการบริการจัดส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ

น้ำหนักพัสดุ

ค่าบริการ (บาท)

ไม่เกิน 20 กรัม

32 บาท

เกิน    20   กรัม     แต่ไม่เกิน 100 กรัม

37 บาท

เกิน  100   กรัม     แต่ไม่เกิน 250 กรัม

42 บาท

เกิน  250   กรัม     แต่ไม่เกิน 500 กรัม

52 บาท

เกิน  500   กรัม     แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม

67 บาท

เกิน 1,000 กรัม     แต่ไม่เกิน 1,500 กรัม

82 บาท

เกิน 1,500 กรัม     แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม

97 บาท

เกิน 2,000 กรัม     แต่ไม่เกิน 2,500 กรัม

122 บาท

เกิน 2,500 กรัม     แต่ไม่เกิน 3,000 กรัม

137 บาท

เกิน 3,000 กรัม     แต่ไม่เกิน 3,500 กรัม

157 บาท

เกิน 3,500 กรัม     แต่ไม่เกิน 4,000 กรัม

177 บาท

 

 
 

 

(27.7.2560)

 

 Siirry alkuun