อยากกู้เงิน

อยากกู้เงิน ต้องรู้เรื่องการเงินก่อนกู้

ความหมาย 

การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้กู้” มี ความต้องการจะใช้เงิน แต่มีเงินไม่เพียงพอหรือไม่มีเงิน จึงไปขอกู้ยืมจากบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้ให้กู้” และผู้กู้ตกลงจะใช้คืนภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง การกู้ยืมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีการส่งมอบเงิน ที่ยืมให้แก่ผู้ที่ให้กู้ยืมและในการกู้ยืมนี้ผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้

ดอกเบี้ย 

ในการกู้ยืมเงินกันนี้ กฎหมายได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกได้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี คือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวถือว่าข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นอันเสียไปทั้งหมด คือไม่ต้องมีการใช้ดอกเบี้ยกันเลยและผู้ให้กู้อาจมีความผิดทางอาญาฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราด้วย ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475

หลักฐานการกู้ยืม 

หากว่ากู้ยืมเป็นจำนวนเกินกว่า 2,000 บาท ต้องทำหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือหรือทำหนังสือสัญญากู้ไว้ต่อกัน เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ในหลักฐานแห่งการกู้เป็นหนังสือดังกล่าวนี้ต้องมีข้อความแสดงว่าได้กู้ยืมเงินเป็นจำนวนเท่าใด มีกำหนดใช้คืนเมื่อใดและที่สำคัญจะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้กู้ หากว่าในขณะกู้ยืมเงินกันมีการตกลงรับเอาสิ่งของแทนจำนวนเงินที่กู้ยืมกันนั้น ต้องคิดราคาตลาดของสิ่งของนั้นเป็นจำนวนเงินที่กู้จริง

อายุความ 

การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้จะต้องกระทำภายในกำหนดอายุความ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องฟ้องภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเงินคืน

 

อยากกู้เงิน ที่ไหนอย่างไร

  1. หนี้ในระบบ คือ กู้ยิมจากสถาบันการเงินที่อยุ่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยการกู้ยืมนั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมีเพดานดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ผู้กู้ต้องผ่านการพิจารณาประวัติ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีรายได้ที่ทางสถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ได้พิจารณาแล้วว่าเพียงพอต่อการใช้หนี้
  2. หนี้นอกระบบ คือ การกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั่วไป ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีสัญญาเงินกู้ ในหลายๆกรณีไม่ต้องมีหลักฐานหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้นอกระบบหนี้ แม้จะสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากก็จริง แต่อาจต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูงและอาจเสี่ยงกับการถูกติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีที่กฎหมายไม่รองรับ เช่นการข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

 

อยากกู้เงิน ควรรู้อะไรบ้าง

  1. อยากกู้เงินต้องรอบคอบ คิดพิจารณาถึงความจำเป็น และแนวทางการชำระคืนเงินกู้ของตนเองและครอบครัว
  2. อยากกู้เงินต้องศึกษาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการกู้ เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้และการให้บริการของแต่ละสถาบันการเงิน
  3. อยากกู้เงินต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการยื่นกู้ให้ครบถ้วนตามที่สถาบันการเงินกำหนด เอกสารหลักๆ ได้แก่เอกสารแสดงรายได้ เอกสารแสดงหลักทรัพย์หรือบุคคลที่นำมาค้ำประกัน รวมไปถึงเอกสารทั่วไป อาทิ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น

 

(2.10.2560)

 

 

 

Siirry alkuun