อยาก กู้ เงิน

อยาก กู้ เงิน ต้อง รู้ เรื่อง การเงิน ก่อน กู้

ความ หมาย 

การ กู้ยืม เงิน เป็น สัญญา อย่าง หนึ่ง ซึ่ง เกิด จาก บุคคล ใด บุคคล หนึ่ง ซึ่ง เรียก ว่า "ผู้ กู้" มี ความ ต้องการ จะ ใช้ เงิน แต่ มี เงิน ไม่ เพียงพอ หรือ ไม่มี เงิน จึง ไป ขอ กู้ยืม จาก บุคคล อีก คน หนึ่ง เรียก ว่า "ผู้ ให้ กู้ "และ ผู้ กู้ ตกลง จะ ใช้ คืน ภายใน กำหนด เวลา ใด เวลา หนึ่ง การ กู้ยืม จะ มี ผล สมบูรณ์ ก็ ต่อ เมื่อ มี การ ส่ง มอบ เงิน ที่ ยืม ให้ แก่ ผู้ ที่ ให้ กู้ยืม และ ใน การ กู้ยืม นี้ ผู้ ให้ กู จะ คิด ดอกเบี้ย หรือ ไม่ ก็ได้

ดอกเบี้ย 

ใน การ กู้ยืม เงิน กัน นี้ กฎหมาย ได้ กำหนด อัตรา ดอกเบี้ย ขั้น สูงสุด ที่ ผู้ ให้ กู้ สามารถ เรียก ได้ ต้อง ไม่ เกิน ร้อย ละ 15 ต่อ ปี คือ ร้อย ละ 1.25 ต่อ เดือน ถ้า เรียก ดอกเบี้ย เกิน อัตรา ดัง กล่าว ถือว่า ข้อ ตกลง เรื่อง ดอกเบี้ย นั้น เป็นอัน เสีย ไป ทั้งหมด คือ ไม่ ต้อง มี การ ใช้ ดอกเบี้ย กัน เลย และ ผู้ ให้ กู้ อาจ มี ความ ผิด ทาง อาญา ฐาน เรียก ดอกเบี้ย เกิน อัตรา ด้วย ระวาง โทษจำ คุก ไม่ เกิน 1 ปี หรือ ป ั บ ไม่ เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ ตาม พ.ร.บ. ห้าม เรียก ดอกเบี้ย เกิน อัตรา พ.ศ. 2475

หลักฐาน การ กู้ยืม 

หากว่า กู้ยืม เป็น จำนวน เกิน กว่า 2,000 บาท ต้อง ทำ หลักฐาน แห่ง การ กู้ยืม เป็น หนังสือ หรือ ทำ หนังสือสัญญา กู้ ไว้ ต่อ กัน เพื่อ จะ ได้ ใช้ เป็น หลักฐาน ใน การ ฟ้องร้อง บังคับ คดี ใน กรณี ที่ ไม่ ปฏิบัติ ตาม สัญญา ใน หลักฐาน แห่ง การ กู้ เป็น หนังสือ ดัง กล่าว นี้ ต้อง มี ข้อความ แสดง ว่า ได้ กู้ยืม เงิน เป็น จำนวน เท่าใด มี กำหนด ใช้ คืน เมื่อ ใด และ ที่ สำคัญ จะ ต้อง มี การ ลง ลายมือชื่อ ผู้ กู้ หากว่า ใน ณะ กู้ยืม เงิน กัน มี การ ตกลง รับ เอา สิ่งของ แทน จำนวน เงิน ที่ กู้ยืม กัน นั้น ต้อง คิด ราคาตลาด ของ สิ่งของ นั้น เป็น จำนวน เงิน ที่ กู้ จริง

อายุ ความ 

การ ฟ้องร้อง เรียก เงิน ตาม สัญญา กู้ จะ ต้อง กระทำ ภายใน กำหนด อายุ ความ ซึ่ง กฎหมาย กำหนด ไว้ ว่า จะ ต้อง ฟ้อง ภายใน 10 ปี นับ แต่ วัน ที่ ถึง กำหนด ชำระ เงิน คืน

 

อยาก กู้ เงิน ที่ไหน อย่างไร

  1. หนี้ ใน ระบบ คือ กู้ ยิม จาก สถาบัน การเงิน ที่ อ ยุ่ ภาย ใต้ การ ดูแล ของ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย และ กระทรวง การคลัง โดย การ กู้ยืม นั้น ต้อง มี หลักฐาน เป็น หนังสือ มี เพดาน ดอกเบี้ย ไม่ เกิน ที่ กฎหมาย กำหนด ผู้ กู้ ต้อง ผ่าน การ พิจารณา ประวัติ มี หลักทรัพย์ ค้ำประกัน มี ราย ได้ ที่ ทาง สถาบัน การเงิน ผู้ ปล่อย กู้ ได้ พิจารณา แล้ว ว่า เพียงพอ ต่อ การ ใช้ หนี้
  2. หนี้ นอก ระบบ คือ การ กู้ยืม เงิน จาก บุคคล หรือ กลุ่ม บุคคล ทั่วไป ไม่ ได้ อยู่ ภาย ใต้ การ ดูแล ของ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย และ กระทรวง การคลัง สามารถ ทำได้ โดย ไม่ ต้อง มี สัญญา เงินกู้ ใน หลาย ๆ กรณี ไม่ ต้อง มี หลักฐาน หรือ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน การ กู้ นอก ระบบ หนี้ แม้ จะ สะดวก รวดเร็ว ไม่ ยุ่งยาก ก็ จริง แต่ อาจ ต้อง แบก รับ ภารถ ดอกเบี้ย ที่ สูง และ สาร เสี่ยง กับ การ กระ ติดตาม ทวง หนี้ ด้วย วิธี ที กฎหมาย ไม่ รองรับ เช่น การ ข่มขู่ ทำร้าย ร่างกาย เป็นต้น

 

อยาก กู้ เงิน ควร รู้ อะไร บ้าง

  1. อยาก กู้ เงิน ต้อง รอบคอบ คิด พิจารณา ถึง ความ จำเป็น และ แนวทาง การ ชำระ คืน เงินกู้ ของ ตนเอง และ ครอบครัว
  2. อยาก กู้ เงิน ต้อง ศึกษา เปรียบเทียบ อัตรา ดอกเบี้ย เงื่อนไข การ กู้ เงื่อนไข การ ชำระ คืน เงินกู้ และ การ ให้ บริการ ของ แต่ละ สถาบัน การเงิน
  3. อยาก กู้ เงิน ต้อง เตรียม เอกสาร หลักฐาน การ ยื่น กู้ ให้ ครบถ้วน ตาม ที่ สถาบัน การเงิน กำหนด เอกสาร หลัก ๆ ได้แก่ เอกสาร แสดง ราย ได้ เอกสาร แสดง หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ที่ นำ มา ค้ำประกัน รวม ไป ถึง เอกสาร ทั่วไป อาทิ บัตร ประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียน สมรส เป็นต้น

 

(2/10/2560)

 

Tags: แหล่งเงินกู้กู้เงินด่วน, แหล่งสินเชื่อ

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 Siirry alkuun