สินเชื่อ รถยนต์

สินเชื่อ รถยนต์

สินเชื่อ รถยนต์ เป็น สินเชื่อ ประเภท มี หลักประกัน ที่ ผู้ กู้ จะ ต้อง ส่ง มอบ กรรมสิทธิ์ ของ สินทรัพย์ ตนเอง นั่น ก็ คือ รถยนต์ มอบ ให้ กับ ทาง ธนาคาร เพื่อ แลก กับ สินเชื่อ ใน ระหว่าง การ ผ่อนชำระ ทาง ธนาคาร ก็ จะ ถือ กรรมสิทธิ์ นี้ ไว้ จนกว่า ผู้ กู้ จะ ทำ ตาม เงื่อนไข คือ ผ่อนชำระ ครบ ตาม จำนวน ที่ กำหนด หาก ไม่ ปฏิบัติ ตาม รถ นั้น ก็ จะ ถูก ทาง ธนาคาร ยู ด ไป วิธี การ นี้ หาก เทียบ กับ สินเชื่อ ส่วน บุคล แล้ว จะ มี อัตรา ดอกเบี้ย ที่ ค่อนข้าง ต่ำ กว่า เนื่องจาก มี สินทรัพย์ มา ค้ำประกัน

โดย ทั่วไป หาก กล่าว ถึง สินเชื่อ รถยนต์ แล้ว สามารถ มอง ได้ สอง มุม มอง ด้วย กัน มุม มอง แรก เป็นการ ขอ สินเชื่อ เพื่อ เช่าซื้อ รถยนต์ ใหม่ เหมาะ สำหรับ ผู้ ที่ ต้องการ ซื้อ รถยนต์ แต่ ไม่มี เงินสด หรือ ต้องการ บริหาร จัดการ เงิน ของ ตนเอง วิธี การ ก็ คือ นำ รถ คัน ที่ จะ ซื้อ นั้น ไป ขอ สินเชื่อ กับ ธนาคาร ล่วงหน้า หาก ได้ รับ การ อนุมัติ เงินสด ได้ ได้ จะ ถูก ส่ง ตรง ไป ยัง ผู ขาย (ทั่วไป ไม่ เกิน โดย รายอย ละ 75-80 ของ มูลค่า รถยนต์ เต็ม จำนวน) แม้ว่า เรา จะ สามารถ ใช้ รถ นั้น ได้ เหมือน เป็น เจ้าของ แต่ กรรมสิทธิ์ ของ รถ คัน ดัง กล่าว ใน เบื้องต้น จะ เป็น ของ ธนาคาร ก่อน ที่ เรา จะ ชำระ หนี้ ทั้งหมด อีก มุม มอง หนึ่ง จะ เป็น การนำ รถยนต์ ที่ ครอบครอง อยู่ แล้ว ไป ค้ำประกัน เพื่อ ขอ สินเชื่อ รถยนต์ ดัง กล่าว จะ ถูก ประเมิน มูลค่า จาก ทาง ธนาคาร จาก นั้น ู ล ค่า ดัง กล่าว จะ ถูก อนุมัติ ออก มา เป็น เงินสด กรรม สิทธิ์ ใหม่

 

สินเชื่อ รถยนต์

แม้ว่า สินเชื่อ รถยนต์ โดย ทั่วไป จะ มี อัตรา ดอกเบี้ย ที่ ต่ำ กว่า สินเชื่อ ประเภท ราย บุคคล แต่ โดย รวม แล้ว ก็ ยัง อยู่ ใน ระดับ ที่ ค่อนข้าง สูง ผู้ กู้ ควร ที่ จะ วางแผน อย่าง รอบคอบ ใน การ กู้ เงิน และ ใช้ เงิน ดัง กล่าว ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุด รวม ไป ถึง ควร จะ แน่ใจ ว่า จะ มี ความ สามารถ เพียงพอ ใน การ ชำระ เงิน คืน เนื่องจาก สินทรัพย์ ที่ นำ มา วาง ค้ำประกัน นั้น คือ รถ ย ต์ ของ เรา เอง หาก ไม่ สา มารผ่อนชำระ เงิน คืน ได้ ธนาคาร ก็ มี สิทธิ์ ที่ จะ ยึด รถ เอา ไป ได้ นอกจาก นี้ การ คำนวณ ยอด ชำระ แต่ละ งวด ของ รถยนต์ นั้น ส่วน มาก แล้ว จะ ไม่ เป็น แบบ ลด ต้น ลด ดอก ซึ่ง ต่าง จาก สินเชื่อ บ้าน ทำให้ หาก คิด ดอกเบี้ย ที่ แท้จริง ออก มา แล้ว จะ ค่อนข้าง สูง และ หาก ไม่ สามารถ ชำระ ได้ ตาม ที่ กำหนด ไว้ ใน สัญญา จะ ต้อง รับ ภาระ เงินต้น ที่ เหลือ ค้าง อยู่ อีก จำนวน มาก เนื่องจาก อัตราส่วน ระดับ สาม ดาว ใน ระยะ แก จะ เป็น ส่วน ของ ดอกเบี้ย มากกว่า

การ เปรียบเทียบ และ ทำความ เข้าใจ ข้อกำหนด เงื่อนไข ให้ กระจ่าง ชัดเจน เช่น อัตรา ดอกเบี้ย ระยะ เวลา ใน การ ผ่อนชำระ และ ค่า ใช้ จ่าย อื่น ๆ เช่น ค่า ประกัน รถยนต์ ค่า ตรวจ สภาพ และ ค่าธรรมเนียม สำหรับ การ โอน เป็น สิ่ง จำเป็น ที่ จะ ต้อง ทำ ก่อน การ ยื่น ขอ สินเชื่อ รถยนต์ เพื่อ ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุด ต่อ ตัวผู้ กู้ เอง

ใน ส่วน ของ การ เตรียมตัว เพื่อ ยื่น ขอ สินเชื่อ รถยนต์ เอกสาร ที่ จำเป็น ต้อง เตรียม ไป คือ สำเนา บัตร ประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน สลิป เงินเดือน Statement ธนาคาร ย้อน หลัง 6 เดือน หาก เป็น เจ้าของ กิจการ ให้ นำ เอา สำเนา หนังสือ จดทะเบียน พาณิชย์ มา ด้วย นอกจาก นี้ ยัง ต้อง มี ผู้ ค้ำประกัน มา ด้วย อีก 1 คน โดย ให้ ผู้ ค้ำประกัน เตอร์ เอกสาร ประกอบ เช่น เดียว กับ ผู้ กู้

 

(12.26.2560)

 

Tags: รถแลกเงิน, คาร์ ฟอร์ แคช

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun