สินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาติ

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาติ

ธนาคารหรือสถาบันการเงินในปัจจุบัน นอกจากจะมีบทบาทในการรับฝากเงินสดโดยเปิดบัญชีเงินฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่นำเงินสดมาฝากไว้เป็นสิ่งตอบแทนแล้ว ยังมีบทบาทในการระดมทุนเพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ต้องการอีกด้วย โดยทางธนาคารจะมีการปล่อยสินเชื่อในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น  สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อการเคหะ, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

           โดยในบทความนี้จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาติ เนื่องจากธนาคารธนชาติถือเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ และค่อนข้างมั่นคงด้วยการดำเนินการมากว่า 35 ปี ซึ่งในขณะนี้ทางธนาคารได้มีการบริการสินเชื่อรถยนต์แบ่งตามประเภทของยานพาหนะต่างๆ ดังนี้

            สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ถือเป็นการให้บริการทางด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินไปชำระค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์ล่วงหน้า ซึ่งจะมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระแบ่งเป็นงวดรายเดือน ซึ่งหลังจากที่ลูกค้าได้ผ่อนชำระค่างวดจนหมดครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาแล้ว ทางธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์จากในนามของธนาคารให้เป็นในนามของลูกค้าตามข้อตกลง

 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 

เงื่อนไขในการเช่าซื้อ

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

 

คุณสมบัติผู้ขออนุมัติสินเชื่อ

 

เอกสารประกอบการเช่าซื้อ

 

ช่องทางการชำระเงิน

 

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อชนิดนี้เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดสำหรับนำไปชำระค่าใช้จ่ายรถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ซึ่งหลังจากลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ทางธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของลูกค้าตามข้อตกลง

 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

 

คุณสมบัติผู้ขออนุมัติสินเชื่อ

 

เอกสารประกอบการเช่าซื้อ

 

สินเชื่อรถแลกเงิน เป็นสินเชื่อเงินด่วนสำหรับผู้ที่มียานพาหนะส่วนตัวเป็นของตนเอง และมีความต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ สินเชื่อชนิดนี้จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ในนามของตนเอง และหมดภาระในการผ่อนชำระแล้ว โดยลูกค้าเพียงขับรถยนต์พร้อมนำเล่มทะเบียนมายื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารธนชาติทุกสาขา

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 

ลักษณะการบริการ

 

(2.10.2560)

 

 

 

Siirry alkuun