สินเชื่อ รถยนต์ ทิ ส โก้

สินเชื่อ รถยนต์ ทิ ส โก้

สถาบัน การเงิน ทิ ส โก้ ได้ เริ่ม ก่อตั้ง ธุรกิจ ขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2512 ใน ฐานะ บริษัท เงิน ทุน หลักทรัพย์ แห่ง แรก ใน ประเทศไทย จาก นั้น ใน ปี พ.ศ. 2548 ก็ได้ รับ การ ยก สถานะ ขึ้น เป็น ธนาคารพาณิชย์ เต็ม รูป แบบ ที่ มี การ บริการ แบบ ครบ วงจร โดย ธุรกิจ หลัก ใน กลุ่ม ทิ ส โก้ นั้น ประกอบ ไป ด้วย ธุรกิจ ธนาคาร ,ธุรกิจ หลักทรัพย์ และ ธุรกิจ จัดการ กองทุน ซึ่ง ตลอด ระยะ เวลา 45 ปี ที่ ผ่าน มา ทิ ส โก้ ได้ ก้าว ขึ้น มา เป็น ผู้เชี่ยวชาญ ทาง การเงิน ที่ ประกอบ ธุรกิจ อย่าง มือ อาชีพ และ เป็น ผู้นำ ใน ด้าน ต่างๆ อาทิ เช่น ธุรกิจ เช่า ซ ื้ อ, ธุรกิจ บริหาร จัด กากองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ, ธุรกิจ ธนบดี, ธุรกิจ นายหน้า ซื้อขาย หลักทรัพย์ และ ธุรกิจ วาณิช ธน กิจ ให้ แก่ ลูกค้า ทั้ง กลุ่ม ลูกค้า บุคคล ลูกค้า ราย ย่อย และ ลูกค้า บริษัท ผ่าน เครือ ข่าย สาขา ของ ทาง ธนาคาร ทั้ง 52 แห่ง ทั่ว ประเทศ

ธนาคาร นอกจาก ทาง นี้ ยัง มี การ บริการ ให้ กับ เกี่ยว สิน และ เชื่อ รถยนต์ สินเชื่อ ทะเบียน รถ โดย อีก ด้วย สามารถ แบ่ง ตาม ประเภท ยาน พาหนะ ได้ ดังนี้

 

สินเชื่อ รถยนต์

  1. สินเชื่อ ใหม่ (ระยะ เวลา การ เช่าซื้อ 12-72 เดือน)

            วงเงิน สินเชื่อ 80% สำหรับ รถยนต์ และ รถ กระบะ

            วงเงิน สินเชื่อ 75% สำหรับ รถ บรรทุก

  1. สินเชื่อ รถ เก่า (ระยะ เวลา การ เช่าซื้อ 12-60 เดือน)

            วงเงิน สินเชื่อ 80% สำหรับ รถยนต์ และ รถ กระบะ

 

สินเชื่อ ทะเบียน รถ

  1. สินเชื่อ ทะเบียน รถยนต์ (ระยะ เวลา การ ให้ สินเชื่อ 6-60 เดือน)

วงเงิน สินเชื่อ สูงสุด 100% ของ ราคา ประเมิน รถยนต์

  1. สินเชื่อ ทะเบียน รถ บิ๊ ก ไบ ค์ (ระยะ เวลา การ ให้ สินเชื่อ 6-48 เดือน)

วงเงิน สินเชื่อ สูงสุด 80% ของ ราคา ประเมิน รถ บิ๊ ก ไบ ค์

  1. สินเชื่อ ทะเบียน รถ บรรทุก (ระยะ เวลา การ ให้ สินเชื่อ 6-60 เดือน)

วงเงิน สินเชื่อ สูงสุด 80% ของ ราคา ประเมิน รถ บรรทุก

 

เอกสาร ประกอบ การ พิจารณา ให้ สินเชื่อ สามารถ ตรวจ สอบ ได้ ตาม ตาราง ด้าน ล่าง

 

เอกสาร ประกอบ การ พิจารณา ให้ สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

สำเนา บัตร ประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ (เซ็น รับรอง สำเนา ถูก ต้อง)

smiley

smiley

สำเนา ทะเบียนบ้าน( เซ็น รับรอง สำเนา ถูก ต้อง)

smiley

smiley

หนังสือ รับรอง เงินเดือน และ ราย ละเอียด การ เดิน บัญชี ของ ธนาคาร ย้อน หลัง 6 เดือน

smiley

smiley

ผู้ ค้ำประกัน 1 ท่าน

smiley

smiley

สำเนา หนังสือ จดทะเบียน พาณิชย์( กรณี เป็น เจ้าของ กิจการ)

smiley

       smiley

สำเนา หนังสือ รับรอง บริษัท และ วัตถุประสงค์ (เซ็น รับรอง สำเนา ถูก ต้อง)

 

smiley

หนังสือบริคณห์สนธิ

 

smiley

 

ใน กรณี ไทย

 

เอกสาร ประกอบ การ พิจารณา ให้ สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

สำเนา บัตร ประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ (เซ็น รับรอง สำเนา ถูก ต้อง)

smiley

smiley

สำเนา ทะเบียนบ้าน( เซ็น รับรอง สำเนา ถูก ต้อง)

smiley

smiley

หนังสือ รับรอง เงินเดือน และ ราย ละเอียด การ เดิน บัญชี ของ ธนาคาร ย้อน หลัง 6 เดือน

smiley

smiley

สำเนา หนังสือ รับรอง บริษัท ประทับตรา บริษัท พร้อม ผู้ มี อำนาจ ลง นาม

 

smiley

สำเนา ใบ ภพ. 20

 

smiley

สำเนา บัตร ใหม่

 

smiley

เล่ม ทะเบียน ตัว จริง

smiley

smiley

สำเนา กรมธรรม์ประกันภัย รถจักรยานยนต์ (อย่าง น้อย ประเภท 3)

smiley

smiley

 

ใน กรณี ไทย

 

เอกสาร ประกอบ การ พิจารณา ให้ สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

สำเนา บัตร ประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ (เซ็น รับรอง สำเนา ถูก ต้อง)

smiley

 

สำเนา ทะเบียนบ้าน( เซ็น รับรอง สำเนา ถูก ต้อง)

smiley

 

หนังสือ รับรอง เงินเดือน และ ราย ละเอียด การ เดิน บัญชี ของ ธนาคาร ย้อน หลัง 6 เดือน

smiley

 

สำเนา หนังสือ รับรอง บริษัท ประทับตรา บริษัท พร้อม ผู้ มี อำนาจ ลง นาม

 

smiley

สำเนา ใบ ภพ. 20

 

smiley

สำเนา บัตร ใหม่

 

smiley

งบ การเงิน ย้อน หลัง 3 ปี และ สำเนา เงิน ใหม่ ออม ทรัพย์/ ประจำ/ กระแส ราย วัน ย้อน หลัง  6 เดือน

 

smiley

ใบ อนุญาต ประกอบ การ ขนส่ง

 

smiley

เล่ม ทะเบียน ตัว จริง

smiley

smiley

สำเนา กรมธรรม์ประกันภัย รถจักรยานยนต์ (อย่าง น้อย ประเภท 3)

smiley

smiley

 

ใน กรณี ไทย

วิธี การ ชำระ เงินทาง ช่อง

 

(7/12/2560)

 

Tags: สินเชื่อรถกรุงศรี, สินเชื่อรถยนต์, คาร์ฟอร์แคช

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 

 Siirry alkuun