วงเงิน บัตร เครดิต

บัตร เครดิต และ วงเงิน บัตร เครดิตเรื่อง ขอ ร รู้ ก่อน ตัดสินใจ สมัคร ใช้ บัตร

บัตร เครดิต เป็น ความ สะดวก สบาย อย่าง หนึ่ง โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง สำหรับ ชีวิต คนเมือง ใน ทุกวันนี้ เนื่องจาก บัตร เครดิต นั้น ทำ หน้าที่ คล้าย กับ สินเชื่อ คือ เมื่อ ผู้ ใช้ งาน ทำการ รูด บัตร เครดิต เพื่อ ทำการ ใช้ จ่าย เท่ากับ เป็นการ ยืม เอา เงิน ของ สถาบัน การเงิน หรือ ธนาคาร นั้น ค มา ใช้ ก่อน แล้ว เมื่อ ถึง งวด ชำระ จึง ค่อย ทำการ ชำระ เงิน ซึ่ง บัตร เครดิต นั้น กัน จะ ม การ จำกัด จำนวน ี เงิน สูสุด สำหรับ การ ใช้ งาน ใน บัตร แตก ต่าง กัน ไป โดย ส่วน นี้ จะ ว่า เรียก วงเงิน บัตร เครดิต

 

วงเงิน บัตร เครดิต โดย ทั่วไป แล้ว เจ้าของ บัตร สามารถ นำ ไป ใช้ จ่าย ได้ ทั่วไป ไว้ ว่า จะ เป็น ค่า สาธารณูปโภค , ค่า สินค้า, ค่า เดินทาง ท่องเที่ยว, ค่า รักษา พยาบาล, ค่า น้ำมัน, ค่า อาหาร, ค่า เสื้อผ้า ฯลฯ ซึ่ง หาก ผู้ ค้า มี เครื่อง อี ดี เอ็ ม สำหรับ รับ ชำระ ด้วย บัตร เครดิต ผู้ ใช้ บัตร ก็ จะ สามารถ เลือก ใช้ สินเชื่อ จาก บัตร ได้ ทันที ดังนั้น การ ใช้ บัตร เครดิต จึง ถือ เป็น ความ สะดวก สบาย อย่าง หึ่ ง เพราะ นอกจาก จะ ยัง ไม่ ต้อง จ่าย เงิน ทันที แล้ว ผู้ ให้ บัตร กั ยัง ไม่ ต้อง พก เงินสด จำนวน มาก อีก ด้วย

 

นอกจาก ผู้ คน ส่วน ใหญ่ จะ ทำการ ใช้ จ่าย ผ่าน บัตร เครดิต เพื่อ ให้ เกิด สภาพ คล่อง ทาง การเงิน ของ ตนเอง แล้ว การ ใข้ บัตร เครดิต ใน ปัจจุบัน ยัง ให้ ผล ตอบแทน มากกว่า และ มี ความ น่า สนใจ ยิ่ง ขึ้น ใน แง่ ของ ค่า ใช้ จ่าย ที่ นอกเหนือ ความ คาด หมาย เช่น ค่า รักษา พยาบาล เนื่องจาก อุบัติเหตุ เป็นต้น และ ยัง มี ใน กรณี ที่ ห้าง ร้าน หรือ ผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ได้ ทำการ ตกลง กับ บัตร เ ร ดิ ต เพื่อ ให้ สิทธิ ประย ช น์ พิเศษ สำหรับ ผู้ ถือ บัตร เช่น การ ผ่อนชำระ สินค้า 0% เป็น เวลา 10 เดือน หรือ มี ส่วนลด ยิ่ง ไป กว่า นั้น เนื่องจาก ผู้ ใช้ บัตร จะ ได้ รับ "การ สะสม แต้ม" ใน ทุกๆ จำนวน เงิน ของ การ ใช้ งาน โดย แต้ม ดัง กล่าว จะ สามารถ นำ ไป แลก เป็น สิทธิ ประโยชน์ อื่น ๆ ได้ อีก เช่น นำ ไป แลก เป็น เงินสด , นำ ไป แลก สินค้า หรือ บริการ, นำ ไป แลก ส่วนลด หรือ นำ ไป แลก ของ ราง ั ล เป็นต้น

 

ข้อ ควร รู้ เบื้องต้น เมื่อ ต้องการ ใช้ บัตร เครดิต

ข้อ ควร รู้ เบื้องต้น เมื่อ ต้องการ ใช้ บัตร เครดิต

ดอกเบี้ย บัตร เครดิต และ เงื่อนไข อื่น ๆ ที่ คาด ว่า จะ มี ผล กระทบ ต่อ การ ชำระ ยอด หนี้ เนื่องจาก บัตร เครดิต นั้น ถูก ผลิต ขึ้น ด้วย วัตถุประสงค์ สำหรับ เป็น ตัว ช่วย ทาง การเงิน ให้ กับ ผู้ ถือ บัตร ซี่ ง หาก ผู้ ถือ บัตร ไม่มี ความ สามารถ ใน การ ชำระ หนี้ ตาม ช่วง เวลา ที่ กำหนด หรือ มี ยอด การ ใช้ จ่าย เกิน วงเงิน ก็ จะ ยิ่ง ทำให้ สภาพ คล่องตัว ทาง การเงิน ลด ลง ซึ่ง วงเงิน ใน บัตร เครดิต นั้น นอกจาก จะสามารถ ใช้ จ่าย ผ่าน บัตร ด้วย การ รูด การ์ด แล้ว ผู้ ถือ บัตร ยัง สามารถ สามารถ ขอ ทำ รายการ ถอน เป็น เงินสด ได้ อีก ด้วย โดย วงเงิน ดัง กล่าว จะ มี การ คำนวณ และ ขึ้น อยู่ กับ เงินเดือน และ ความ สามารถ ใน การ ชำระ หนี้ ของ ผู้ ถือ บัตร รวม ทั้ง เครดิต บู โร ซึ่ง หาก ผู้ ถือ บัตร มี ประวัติ ใน การ ชำระ หนี้ ที่ ดี ตรง เวลา การ จะ ทำให้ มี ภาษี ดี และ ได้ รับ วงเงิน สูง ขึ้น ได้ เช่น กัน ทั้งนี้ ยัง มี ปัจจัย เรื่อของ ภาระ การ ชำระ หนี้ อื่น ๆ ที่ ทาง สถาบัน การเงิน หรือ ธนาคาร ต้อง ทำการ สอบถาม และ ตรวจ สอบ เพื่อ ให้ มี ความ แน่ใจ ถึง สมรรถภาพ และ ความ สามารถ ใน การ ชำระ หนี้ ของ ผู้ ถือ บัตร ด้วย

 

ใน กรณี ที่ มี การ ใช้ จ่าย เกิน วงเงิน บัตร เครดิต หมาย ถึง การ ที่ ผู้ ถือ บัตร ไม่ ได้ มี การ ชำระ หนี้ ครบ ตาม กำหนด หรือ ชำระ ไม่ หมด 100% โดย วงเงิน ของ บัตร เครดิต จะ ถูก นับ รวม กับ ดอกเบี้ย ณ ช่วง เวลา นั้น ๆ ด้วย ดังนั้น ผู้ ถือ บัตร ที่ ไม่ ชำระ หนี้ ตาม กำหนด อาจ มี โอกาส ที่ จะ ใช้ จ่าย เกิน วงเงิน บัตร เครดิต ที่ ตาม ปกติ แล้ว ทาง ธนาคาร จะ ปล่อย ให้ กู้ ใน อัตรา 2-3 เท่า ของ เ เดือน และ น ิ มี ยอด กำหนด ให้ชำระ หนี้ ขั้น ต่ำ ที่ อัตรา 10%

 

สำหรับ ผู้ ที่ กำลัง ขอ อนุ มั ต บัตร เครดิต ทาง ธนาคาร จะ มี การ กำหนด คุณสมบัติ และ เรียก ขอ ตรวจ สอบ บัญชี สินเชื่อ ประเภท ต่างๆ ของ ผู้ สมัคร เพื่อ นำ มา วิเคราะห์ และ ใช้ เป็น หลักฐาน ใน การ อ้างอิง พร้อม ทั้ง เป็น ข้อมูล ใน การ คำนวณ ความ สามารถ ชำระ หนี้ โดย หาก ทาง ธนาคาร หรือ สถาบัน การเงิน พบ ว่า เครดิต ของ ผู้ สมัคร ก่อน หน้า นี้ มี การ ผิดนัด ชำระ เกิน 60 วัน (หรือ ประ มา 2 เดือน) ความ เสี่ยง ใน การ ผิดนัด ชำระ ที่ ผู้ สมัคร มี ต่อ ธนาคาร จึง อยู่ ใน อัตรา ที่ สูง ส่ง ผล ให้ บัตร เครดิต และ วงเงิน บัตร เครดิต ที่ ร้องขอ มัก ไม่ ได้ รับ การ อนุมัติ ซึ่ง ใน กรณี นี้ ผู้ สมัคร บัตร สามารถ แก้ไข ได้ ด้วย การ เริ่ม ชำระ เงิน บัตร เครดิต ใน อัตรา ที่ สูง ขึ้น เพื่อ แสดง ให้ เห็น ถึง สมาริการ ใน การ ชำระ หนี้

 

บัตร เครดิต ถือ เป็นการ กู้ เงิน ชนิด หนึ่ง ดังนั้น ผู้ ที่้ ต้องการ สมัคร จึง ควร ศึกษา ข้อมูล อย่าง ละเอียด และ เตรียมตัว ให้ พร้อม มี แผนการ การ ใช้ จ่าย ที่ รัดกุม เพื่อ ป้องกัน การ ขาด สภาพ คล่อง และ การ เป็น หนี้ โดย ใช่ เหตุ เนื่องจาก ความ สะดวก สบาย ของ การ ใช้ เครดิต นั้น ต้อง บัตร แลก มา ด้วย ดอกเบี้ย และ ของ ผู้ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ขอ กู้ ระบบ รอบ และ มี ความ รู้ ย เพี พอ ก่อน ทำการ สมัคร

 

(12.26.2560)

 
อ่าน เพิ่มเติม เกี่ยว กับ : บัตร เครดิต, สมัคร บัตร เครดิต, วงเงิน บัตร เครดิต, การ ใช้ บัตร เครดิต
 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ: 

 Siirry alkuun