การกู้เงิน

การกู้เงิน 

            คนเรากู้เงินไปทำอะไร? ทำไมเราถึงต้องกู้เงิน?  การกู้เงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง เรียกว่า “ผู้กู้” มีความต้องการที่จะใช้เงินแต่เนื่องจากมีเงินสดไม่พอต่อการลงทุน ผู้กู้จึงไปขอยืมจากอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่ง คือ “ผู้ให้กู้” โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้กู้จะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ให้กู้ตามเวลาที่กำหนด

สิ่งที่เราควรจะต้องทราบก่อนการกู้เงิน คือ เราจะต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองแล้วเลือกประเภทของสินเชื่อที่เราต้องการจะกู้เงินเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง หลังจากนั้น ควรอ่านเงื่อนไขและข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจโดยละเอียด

อีกสิ่งที่จำเป็นของการกู้เงิน คือ ดอกเบี้ย กฎหมายได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดไว้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือ ที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (ยกเว้นนายทุนหรือธนาคารสามารถเรียกเก็บเกินกว่านี้ได้)

 

            เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อแบ่งเป็น 3 ประเภท

 

การค้ำประกันและหลักค้ำประกัน

การค้ำประกันและหลักประกันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ให้สินเชื่อใช้ในการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าหากผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถชำระเงินได้ สถาบันการเงินยังมีสิทธิได้เงินคืน เช่น ให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้ขอชำระหนี้ที่ค้างอยู่

            เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ 

ทั่วไปแล้วทุกธนาคารจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอายุของผู้สมัครเพื่อขอสินเชื่อ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ 20 ปี บริบูรณ์ และผู้สมัครสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี ทั้งนี้ เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน  65 ปี

            ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ

  1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่ธนาคาร คือ นำเอกสารประกอบการขอสินเชื่อไปยื่นแก่เจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หรือหนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระเงิน
  2. ส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ คุณสมบัติของผู้กู้ ความสามารถในการผ่อนชำระ หรือ ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน
  3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านผู้ขอกู้เงินทราบ
  4. ทำสัญญากู้เงินและสัญญาจดจำนอง หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง หรือหลักประกัน กรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาลงนามในสัญญาด้วยเช่นกัน

 

(25.7.2560)

 

 

 

Siirry alkuun